Sociální bolest v ambulanci paliativní onkologické péče

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Ostatní

Téma: Sociální a spirituální aspekty paliativní péče

Číslo abstraktu: 38

Autoři: Mgr. Michaela Šimková

  Sociální bolest popisují pacienti spíše jako obavy, trápení, starosti nebo těžkosti. Může nabývat velmi různorodých podob. Jejímu řešení se v rámci celého týmu ambulance paliativní onkologické péče věnuje zdravotně sociální pracovnice. Nejčastěji je sociální bolest úzce spojena s péčí o nemocného a obtížemi s jejím zajištěním v závislosti na možnostech rodiny.

   Sociální pracovník přichází s poradenstvím a nabídkou zajištění pečovatelských služeb, domácí ošetřovatelské péče, hospicové péče, služeb mobilního hospice, respitních pobytů v hospici a nabídkou zapůjčení kompenzačních pomůcek – nejčastěji polohovacích postelí, invalidních vozíků, antidekubitních matrací, toaletních židlí... Sociální bolest je působena i obtížnou finanční situací pacienta a jeho rodiny, která bývá zapříčiněna dlouhodobou pracovní neschopností, příp. invaliditou i zvýšenými náklady na léky, pomůcky nebo výživu.

   Sociální pracovník zde poskytuje poradenství, příp. zajištění invalidních důchodů, soc. dávek příspěvku na péči, příspěvků pro osoby se zdravotním postižením i dávek v hmotné nouzi. Dále je to poradenství ohledně nároků na různé úhrady zdravotní pojišťovnou a pomoc při jejich zajištění.

   Tam, kde se sociální bolest dotýká oblasti duševního a duchovního trápení, nabízí soc. pracovník zprostředkování služeb psychologa či psychiatra, domlouvá rozhovor s duchovním, může být prostředníkem v obtížné komunikaci pacienta s úřady nebo lékaři, poskytuje poradenství o kvalitní literatuře nebo internetových stránkách nabízejících informace, rady i doprovázení všem, kterých se umírání dotýká nebo je drtí, v závislosti na jejich aktuálním stupni vyrovnání se s umíráním a smrtí.   

   Závěr: Cílem a smyslem ambulance paliativní onkologické péče je co možná nejvyšší kvalita života pacientů v preterminálním a terminálním stadiu nemoci. Úkolem sociální pracovnice je v rámci daných omezení (zdravotním stavem, sociální situací, finančními podmínkami, úrovní vybavenosti sociálními službami v regionu, aktuálním stupněm vyrovnávání se s nevyléčitelnou nemocí a smrtí…) hledat spolu s pacientem a jeho blízkými nejlepší cestu těžkým obdobím a ve spolupráci s celým týmem ambulance paliativní onkologické péče minimalizovat všechna jejich trápení – zdravotní, sociální, duševní i duchovní.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2011