Software SVOD: prezentace verze s dostupnými daty všech diagnóz zhoubných nádorů (1977–2002)

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: Národní onkologický registr

Číslo abstraktu: 234

Autoři: Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; P. Pavliš; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; Mgr. Jana Koptíková, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Úvod
Software SVOD je vyvíjen od roku 2000 jako univerzální nástroj pro zviditelnění, analýzy a interpretace populačních onkologických dat a dat onkologických registrů. Software je koncipován především jako analytický nástroj nad již existujícími databázemi a v současné verzi jejich archivační a metodickou funkci nenahrazuje. Po importu dat (i současně z různých zdrojů) však nabízí analytický a grafický servis, případně expertní interpretace výstupů.Funkce a služby software SVOD jsou univerzální, využitelné pro zpracování dat z jakéhokoli zdravotnického registru nebo obsáhlejší databáze zaměřené na onkologii. Software představuje nástroj umožňující analýzy veškerých dat obsažených v hlášence NOR a jejich interpretaci s podporou dat o demografii populace ČR (data Českého statistického úřadu). Níže popisované analýzy a výstupy pro zdravotnický management lze v software přímo realizovat, a to v rámci regionů i časových úseků dle volby uživatele. Průběžné informace o vývoji a případně i dostupnosti software lze nalézt na samostatných internetových stránkách projektu: http://www.uoc.muni.cz/svod/index.htm

Cílem příspěvku je informovat o nových možnostech software a doložit funkčnost verze, která poprvé za celou historii vývoje obsahuje data všech diagnóz. Software nabízí zdokonalené analytické služby především v následujících oblastech:

Obecné epidemiologické a socio-ekonomické analýzy. Celkový vývoj počtu onkologicky nemocných a jejich věková a sociální skladba. Struktura nově diagnostikovaných nádorů z hlediska klinických stádií a související ekonomické důsledky pro léčbu.
Zátěž zhoubnými nádory, populační rizika. Hodnocení celkové zátěže z hlediska časových trendů, rozložení v rámci republiky, prospektivní hodnocení dalších trendů. Odhad zátěže ve vztahu ke klinickým stadiím.
Analýzy heterogenity poskytované péče v různých regionech ČR nebo různých časových periodách, definice možných standardních postupů nebo přímo protokolárního řízení poskytované léčby.
Přibližné hodnocení efektivity poskytované péče dle výsledků. Asociační analýzy mezi aplikací finančně náročnějších léčebných metod a získanými výsledky (dle analýzy přežití, hodnocení mortality obecně, apod.).

Vývoj software SVOD je podporován výzkumnými granty Ministerstva zdravotnictví
(Národní program podpory kvality ve zdravotnictví), dále projektem MZO 00209805 a projektem MSMT 0021622412.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005