SORAFENIB VE DRUHÉ LINII LÉČBY MRCC, BĚŽNÁ KLINICKÁ PRAXE POROVNANÁ S VÝSLEDKY STUDIÍ

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIII. Uroonkologie

Číslo abstraktu: XXIII/ 105

Autoři: MUDr. Eugen Kubala; MUDr. Ondřej Kubeček

Sekvenční cílená léčba vede u metastatického renálního karcinomu k významnému prodloužení celkového přežití. Za posledních 7 let se do první linie léčby zařadily sunitinib, bevacizumab + interferon alfa, pazopanib a temsirolimus a do druhé linie léčby sorafenib, everolimus, pazopanib a axitinib. Především druhá linie léčby a její výběr klade stále nové otázky. Studie fáze III daly nabídku podat ve druhé linii axitinib, everolimus a jako další možnost sorafenib. Druhá linie skýtá řadu možností k diskuzi o personalizované léčbě. Po použití sunitinibu v první linii léčby byl do druhé linie zařazen axitinib na základě výsledků studie AXIS, PFS byl signifikantně lepší u axitinibu vs. sorafenib 6,7 vs. 4,7 měsíce (HR 0,665, CI 0,544–0,812, p < 0,0001). Na základě těchto výsledků byl axitinib zařazen do druhé linie léčby po selhání sunitinibu nebo cytokinů. Analýza podskupin a analýza celkového přežití přinesly nová data, která představují nové otázky. PFS axitinibu vs. sorafenibu ve studii AXIS, u skupiny pacientů, kteří zprogredovali na sunitinibu, byl 4,8 vs. 3,4 měsíce (p = 0,0107) statisticky významný. Větší rozdíl PFS byl u skupiny pacientů léčených v první linii cytokiny 12,1 vs. 6,5 měsíce pro axitinib (p < 0,0001). Když však porovnáme výsledky PFS studie RECORD-1, je rozdíl u skupiny pacientů, u nichž selhala léčba sunitinibem, léčených everolimem a skupiny léčených sorafenibem v AXIS studii téměř totožný 4,8 vs. 4,6 měsíce. OS ve studii AXIS bylo u sorafenibu 16,5 proti 15,2 měsíce axitinibu, rozdíl nebyl signifikantní. Analýza skupiny 130 pacientů středního rizika léčených sunitinibem v první linii prokázala celkové přežití s léčbou sorafenibem 23,9 měsíce a skupina 123 pacientů středního rizika léčených axitinibem po selhání sunitinibu dosáhla celkového přežití 18,8 měsíce. Analýza našeho souboru 105 pacientů nízkého a středního mRCC léčených v jedné linii cytokiny (CYT) nebo sunitinibem (SU), ve druhé linii sorafenibem (SOR) a ve třetí linii everolimem (E). Délka léčby v první linii u SU dosáhla 22,2 měsíceproti 16,4 měsíce cytokiny. Délka léčby ve druhé linii SOR po SU 9,7 měsíce a po CYT 10,8 měsíce. Sekvenční léčbě SU  SOR dosáhla medián OS 31,9 měsíce proti sekvenci CYT  SOR 27,2 měsíce. Sekvenční léčba SU  SOR  E dosáhla mOS 54 měsíce a sekvence CYT  SOR  E 43 měsíce. Obě sekvence z naší praxe jsou porovnatelné s výsledky studií AXIS a RECORD-1. SOR zůstává standardem druhé linie léčby mRCC.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015