Soubor pacientek s lokálně pokročilým karcinomem prsu po 3 letech od neoadjuvantní chemoterapie a chirurgické léčby

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Terapie pokročilého karcinomu prsu. I. Blok: Lokoregionální terapeutické modality léčby pokročilého karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 013

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.

Úvod:
Lokálně pokročilý karcinom prsu vyžaduje speciální léčebné postupy, chirurgickou péči nevyjímaje. Neoadjuvantní chemoterapie (NCHT) u lokálně pokročilého karcinomu prsu vykazuje vysokou léčebnou odpověď (85-90%). Vede k redukci nádorové hmoty a významně ovlivňuje chirurgickou lokoregionální léčbu. Jde především o možnost operability při původní inoperabilitě a dále dokonce možnost provedení BCS (Breast conserving surgery).
Z aplikované NCHT má profit především pacient, ale i chirurg a také onkolog. Léčebné výsledky po NCHT informují o chemosenzitivitě vlastního nádoru a má se za to, že NCHT ovlivňuje mikrometastázy v jejich časném růstu.
Je dostatek literárních pramenů, které podporují oprávněnost aplikace chemické neoadjuvance u lokálně pokročilého karcinomu prsu (NSABP-18, Aberdeen, Hortobagy atp.).

Vlastní sdělení:
Je prezentován vlastní soubor pacientek s lokálně pokročilým C50 po aplikaci neoadjuvantní chemoterapie. Práce se zaměřuje na operabilitu, rozsah chirurgického výkonu (BCS) a četnost rekurence po 3 letech ve sledovaném souboru 57 pacientek z let 1999-2000. Tento soubor pacientek představuje 15% všech operovaných pro diagnozu C50 v uvedeném období.
Léčebnou odpověď na aplikovanou NCHT jsme zaregistrovali u 86% pacientek. U 24 pacientek (43%) došlo k redukci nádorové hmoty dokonce o více než 50%. Tím se významně ovlivnila operabilita tohoto původně lokálně pokročilého onemocnění. Ve 49,5% případů jsme mohli provést prs zachovávající chirurgický výkon (BCS).
Redukce nádorové hmoty byla tak významná, že skoro ve 40% všech operovaných po NCHT, jsme museli původní nádorovou lézi označit ákresem, vodičem nebo oběma označujícími způsoby.
Recidiva nádorového onemocnění po 3 letech se objevila u 14 pacientek tohoto souboru (24,5%) u 2 pacientek šlo o lokální recidivu (3,5%). Diseminaci jsme konstatovali v 9 případech (16%) a lokální recidivu s diseminací u 3 pacientek (5%).

Závěr:
Potvrdili jsme příznivý léčebný efekt NCHT. Zvolená léčebná strategie (NCHT + chirurgický výkon + radioterapie) ovlivnila významně a pozitivně kvalitu života žen ve sledovaném souboru. Aplikace NCHT významně redukovala nádorovou tkáň a umožnila skoro v polovině případů provést BCS. Primární hojení rány NCHT neovlivnila.
U lokálně pokročilého karcinomu prsní žlázy je nezbytně nutná kooperace v rámci celkové léčebné strategie.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2005