Současná léčba závislosti na tabáku v ČR

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Boj proti kouření

Číslo abstraktu: 008

Autoři: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.; K. Langrová

Současný stav hromadného užívání tabáku je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) označován pro svůj rozsah a rychlost šíření za tabákovou epidemii. Kouření je největší preventabilní příčinou předčasných úmrtí a proto je kontrola tabáku prioritou Světové zdravotnické organizace; v současné době si kouření vyžádá ročně 5 milionů životů, v roce 2020 to podle odhadů bude již 10 miliónů obětí. V České republice umírá ročně na následky kouření 18000 lidí1. Alarmujícím faktem je, že prevalence kuřáctví v posledních 6 letech je v České republice v podstatě stabilní (cca 30 % nad 15 let).
WHO iniciovala vznik Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (FCTC), která se touto problematikou zabývá v globálním měřítku, tedy v napříč jednotlivými sektory (zdravotnictví, školství, právo, marketing, zemědělství, aj.) i v mezinárodním pohledu. Rámcová úmluva shrnuje hlavní kroky, které je nutné přijmout k zastavení tabákové epidemie na jednotlivých úrovních a také obsahuje celou řadu doporučení. Velmi významným doporučením WHO a FCTC je začlenění diagnostiky a léčby závislosti na tabáku do zdravotnického systému2.
Česká republika se k Rámcové úmluvě připojila mezi prvními signatáři v červnu 2003, dosud však úmluva nebyla ratifikována. Úkol snížení škod působených užíváním tabáku, je vyjádřen také v cíli 12 dokumentu Zdraví pro všechny do 21. století (Zdraví 21), který vydala WHO a k jejímuž plnění se přihlásila i ČR.
To, co u nás především schází, je dostupná léčba závislosti na tabáku. Současné poradny pro odvykání kouření jsou převážně mimo léčebně preventivní systém zdravotnictví. Léčba nemoci F.17 by měla být lékařům hrazena a pacienti by měli mít hrazeny léky, pokud budou vázány na recept a tak zajištěna souvislost s intenzivní intervencí odborníka. Tím se maximalizuje prospěch ze zdvojnásobení úspěšnosti, které farmakoterapie (užívaná dostatečně dlouho a v dostatečné dávce) představuje.

Projekt Center léčby závislosti na tabáku
Od roku 2004 vzniká při fakultních nemocnicích řízená síť center pro léčbu závislosti na tabáku – klinických pracovišť, která mají vytvořit základ systémového řešení otázky léčby závislosti na tabáku. Kromě toho, že jsou fakultní nemocnice prestižní pracoviště, určující standard zdravotní péče pro další lékaře i mediky, pokrývají relativně rovnoměrně ČR. Tento projekt podporuje MZ ČR, WHO ČR, Pharmtop, Pfizer, Ingelheim Boehringer a Česká koalice proti tabáku.
Hlavním úkolem center bude působit jako terapeutické a diagnostické pracoviště. Dalším rozměrem činnosti bude edukační působení a také poslouží jako zdroj dat, která bude možno využít pro další plánování začlenění léčby závislosti na tabáku do systému zdravotnictví. Centra budou sloužit jak ambulantně, tak hospitalizovaným pacientům nemocnice. Dalším úkolem center bude působení v rámci nemocnice, později i v širším kontextu (regionální nemocnice, praktičtí lékaři apod.) jako odborná konzultační centra. V dalším průběhu je pak možné jejich činnost rozšířit také na vzdělávací a vědeckou.

Centra budou pracovat při plicních (případně dle organizačních možností jiných interních) odděleních nemocnic. Přesto, že závislost na tabáku spadá svým diagnostickým zařazením do oboru psychiatrie, byl zvolen tento model jako pro zdravotníky i pacienty přijatelnější, navíc plicní oddělení mají s touto oblastí již do jisté míry zkušenost a zastoupení pacientů-kuřáků je na těchto odděleních jedním z nejvyšších. Nicméně se předpokládá interdisciplinární přístup, zvláště výhledově se zaváděním nových léků indikovaných k léčbě závislosti na tabáku ze skupiny psychofarmak. Nemocnice pro Centrum vyhradí nejméně 1 místnost – ambulanci, bude tam pracovat nejméně jeden lékař a nejméně jedna sestra.
Centra budou zajišťovat diagnostickou a terapeutickou ambulantní péči v oblasti závislosti na tabáku. Pacienti budou do Center přicházet na základě doporučení specialistů nemocnice (ambulantní i hospitalizovaní pacienti), praktických lékařů (ev. jiných ambulantních lékařů), minoritně také bez doporučení z vlastní iniciativy. Další aktivitou budou konziliární služby poskytované na vyžádání oddělení nemocnice pro hospitalizované pacienty, kteří ze zdravotních důvodů nebudou moci Centrum sami navštívit.
Edukační činnost v rámci nemocnice bude zaměřena směrem k lékařům a dalším zdravotníkům nemocnice. Hlavním záměrem bude seznámit spolupracovníky se základními fakty o závislosti na tabáku (diagnóza F 17), s doporučenými postupy léčby
– především metodou krátké intervence a službami, které nabízí Centrum pro léčbu závislosti na tabáku.
Centra budou moci sloužit také jako základna pro nejrůznější osvětové, vzdělávací a PR aktivity zaměřené na populaci nebo její vybrané skupiny.
Společným cílem všech těchto aktivit je, aby v rámci nemocnice byl paušálně uplatňován přístup doporučený WHO a aby každý pacient-kuřák dostal informaci o tom, že v rámci nemocnice pracuje specializované pracoviště zaměřené na léčbu závislosti na tabáku a doporučení k jeho návštěvě. Konkrétně by každý pacient měl být dotázán na kuřácký návyk a to i opakovaně; dále postup dle schématu:Náplní práce Center bude kromě přímé terapeutické práce ambulantní, v menší míře konziliární, také edukační činnost v rámci mateřské nemocnice, na kterou bude vyčleněna část pracovní doby lékaře i sestry. Oba by tak měli zajistit, že jejich kolegové se podrobně seznámí s činností Centra, s používanými terapeutickými metodami i s tím, proč a jakým způsobem mají být pacienti-kuřáci do tohoto Centra odesíláni.
Vznik Referenčního centra je nezbytný pro zajištění služeb, které je účelné poskytovat centrálně celorepublikově jako např. telefonní Linka pro odvykání kouření. Referenční centrum bude také školící a vzdělávací základnou pro pregraduální i postgraduální vzdělávání lékařů.
Telefonní Linka pro odvykání kouření je v provozu od 4. 1. 2005 každý všední den od 12 do 20 hod., za místní hovorné z celé ČR, na čísle 844 600 500. Vzhledem k doporučením WHO i mezinárodním zkušenostem je třeba jako součást systémového přístupu takovou linku provozovat, navíc, jednou z variant zdravotního varování na cigaretových krabičkách má být i informace o takovém telefonním čísle.
On-line poradna je na www.prestantekourit.cz k dispozici podobně jako telefonická linka pro všechny dotazy týkající se závislosti na tabáku, resp. kouření, odvykání kouření a léčby apod. včetně aktuálních informací o Centrech pro léčbu závislosti na tabáku. Personální zajištění bude společné s telefonickou „quitline“.
Náplní práce referenčního centra bude též edukační činnost s celorepublikovým rozměrem a to především ve spolupráci s IPVZ, Českou lékařskou komorou a odbornými společnostmi; samo pracoviště pak bude sloužit pro fakultativní a vyžádané stáže lékařů (a jiných zdravotnických pracovníků).
Doporučení léčby závislosti na tabáku českých odborných společností
V květnovém čísle Časopise lékařů českých jsou publikována doporučení léčby závislosti na tabáku českých odborných lékařských společností. Květnové číslo jsme zvolili u příležitosti Světového dne bez tabáku, který WHO každoročně vyhlašuje na
31. květen, letos na téma „Zdravotníci a kontrola tabáku“.
Databáze léčby;
V češtině je od letošního května také k dispozici databáze www.treatobacco.org, kterou provozuje WHO spolu se Society for Research on Nicotine and Tobacco. Čestina je jedním z 11 jazyků. Najdete zde nejen recentní farmakoterapii a léčbu obecně, ale i demografii či ekonomické souvislosti kouření.
Informace pro kuřáky, média a další
Na svých stránkách se snaží takové informace, včetně monitoringu tisku nebo přehledu legislativy přinášet Česká koalice proti tabáku: www.dokurte.cz. Tato koalice spolupracuje už léta se Slovenskou koalicí proti tabáku.

Adresa: MUDr. Eva Králíková,CSc., Centrum léčby závislosti na tabáku při VFN a 1.LF UK, Karlovo náměstí 32, Praha 2

1) Peto R., http://www.ctsu.ox.ac.uk/~tobacco/
2) FCTC, čl. 14, odst. 2c) d), www.fctc.org www.dokurte.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005