Současná radioterapie a chemoterapie CA hrdla děložního

Konference: 2010 XVII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Nádory děložního hrdla

Číslo abstraktu: 009

Autoři: MUDr. Hana Stankušová, CSc.

Děložní hrdlo je snadno přístupné gynekologickému vyšetření, přesto se stále v klinické praxi setkáváme s velkým počtem pokročilých nádorů. Karcinom vzniká na povrchu čípku (exocervikální forma) nebo v cervikálním kanále (endocervikální forma). Exocervikální forma v pokročilém stadiu vytváří květákovité křehké nádorové hmoty, prominující do pochvy a kontaktně krvácející. Endocervikální forma je naopak dlouhou dobu bez příznaků s invazivním růstem směrem do parametrií a rychle se šíří do lymfatických cest. Porušením bazální membrány epitelu dochází k invazi nádorových buněk do stromatu. Již při invazi více než 3 mm je riziko postižení regionálních pánevních uzlin významné a s větší hloubkou invaze v děložním hrdle strmě stoupá. Hlavní cestou šíření jsou lymfatické cévy do pánevních uzlin. Lymfogenně metastazují karcinomy děložního hrdla poměrně záhy. Hematogenní šíření (játra, plíce, kosti) se děje později a méně často. Prorůstání do okolí dělohy (parametria) je časté a je známkou již pokročilého onemocnění. Šíření do okolních orgánů (močový měchýř, rektum) je známkou lokálně velmi pokročilého, zanedbaného případu. Pro stanovení správné léčebné strategie je nutné kromě histologické verifikace nádoru určit správně klinické stadium onemocnění na základě obligatorních (cystoskopie, UZ ledvin či IVU, rtg plic) a fakultativních stagingových vyšetření (rektoskopie, MR, CT pánve a retroperitonea, lymfografie, CT/PET) a znát prognostické faktory.


Prognostické faktory

Na prognózu má negativní vliv:

 • stoupající rozsah tumoru (T),
 • pozitivními uzliny (N+),
 • velikost primárního nádoru (>4 cm),
 • biologická aktivita (angioinvaze, lymfangioinvaze) a stupeň diferenciace
 • charakter růstu (horší prognóza u endocervikálně infiltrativně rostoucího karcinomu)
 • bilaterální vs. unilaterální postižení parametrií

Léčebná strategie

Rozhodující pro určení strategie léčby je stupeň pokročilosti onemocnění. Léčebný postup vychází ze zhodnocení výsledků provedených vyšetření, ze zhodnocení prognostických faktorů a u časných stadií lze přihlížet i k přání ženy. Standardní léčebné postupy lze pro praxi rozdělit na postupy pro „časná stadia“ (FIGO stadium IA-IIA), kde se uplatňuje především léčba chirurgická a postupy pro „pozdní stadia“. Standardním léčebným postupem pro „pozdní stadia“ od stadia IIB výše je radioterapie v kombinaci zevní radioterapie a brachyterapie. V posledních letech byl opakovaně prokázán pozitivní vliv konkomitantní chemoradioterapie na léčebné výsledky u pacientek s karcinomy čípku od T1b2 výše. Objevují se také práce zkoušející přidání adjuvantní chemoterapie v návaznosti na ukončenou radikální radiochemoterapii.

Radioterapie

Využití léčby zářením u karcinomu hrdla děložního sahá k nejčasnějšímu období po objevu paprsků X a rádia 226 používaného pak v brachyterapii téměř celé jedno století.

Velmi dobrých léčebných výsledků u karcinomu čípku děložního je dosahováno kombinací brachyterapie a zevního ozařování. Různým podílem těchto dvou modalit radioterapie, je možné co nejúčelněji aplikovat potřebnou dávku záření do klinického cílového objemu v závislosti na objemu primárního nádoru a postižených uzlin. K zajištění radikální radioterapie karcinomu hrdla děložního je třeba odpovídající technické vybavení pro plánování léčby a její provedení. Standardem je CT a rtg simulátor nebo CT/simulátor pro přípravu plánu, plánovací systém pro 3D plánování zevní radioterapie, lineární urychlovač a automatický afterloadingový přístroj pro brachyterapii včetně plánovacího systému a rtg zařízení (rtg C rameno, simulátor, CT) pro verifikaci polohy zavedených aplikátorů a získání dat pro výpočet dávky v cílovém objemu a v kritických orgánech. Z ekonomického hlediska i z důvodů získání dostatečných zkušeností je koncentrace do větších center pochopitelná.

Kontraindikace radioterapie

Absolutní:

 • nespolupráce pacientky
 • akutní zánětlivý proces v pánvi či v dutině břišní
 • předchozí ozáření vysokou dávkou v oblasti pánve
 • těžký útlum krvetvorby

Relativní:

 • chronické zánětlivé změny dolního GIT (m. Crohn, těžká diverticulitis tračníku)

Primární radioterapie

Je indikována od stadia IIB a výše. Je však také metodou volby u stadií IA - IIA v případě kontraindikace operační léčby, vysokého operačního rizika a také v případech, kdy pacientka nesouhlasí s primární chirurgickou léčbou. Pouze u velmi pokročilých stadií onemocnění (stadium IVA či IVB) nebo u pacientek s velmi závažnými vedlejšími chorobami je stanoven paliativní léčebný záměr. U většiny nemocných je možné řádné provedení kurativní léčby s aplikací radikální dávky v klinickém cílovém objemu, který odpovídá klinickému stadiu onemocnění.

Léčba zářením je prováděna nejčastěji kombinací zevního ozáření a brachyterapie. Jenom u stadia Tla, ev. Tlbl (velikost primárního nádoru menší než l cm) lze vystačit se samostatnou brachyterapií. Pokročilá stadia T4a nebo případy u pacientek s abnormálními anatomickými poměry nevhodnými pro brachyterapii a pacientek s absolutní kontraindikací i ke krátkodobé narkóze lze léčit samostatnou zevní radioterapií. Podíl a rozsah zevní radioterapie stoupá s pokročilostí nádoru. Brachyterapie je časově zařazována s ohledem na velikost nádoru hrdla tak, aby izodóza, na kterou je brachyterapie plánována, co nejlépe pokrývala nádorový objem (GTV).

Podle velikosti nádoru (T) a stavu uzlin (N) se rozlišují při plánování různé klinické cílové objemy a tomu odpovídající plánovací cílové objemy pro zevní radioterapii (pánev, rozšířený pánevní objem, pánev a paraaortální uzliny, split na parametria/pánevní uzliny.

Zevní radioterapie

Zásadou je používání vhodných ozařovacích přístrojů a individuální plánování zevní radioterapie při respektování tolerance tkání kritických orgánů (rektum, močový měchýř, tenké střevo). Standardním přístrojem pro zevní radioterapii je lineární urychlovač s energií brzdného svazku 15–18 MV. Plánování zevní radioterapie - tj. lokalizace cílového objemu na simulátoru, plánovací CT vyšetření, verifikace ozařovacího plánu a každodenní ozařování se provádí vždy za stejných podmínek. Základní podmínkou je reprodukovatelnost stejné polohy. Ozařovací pole jsou tvarována pomocí lamel multileaf kolimátoru nebo pomocí individuálně zhotovených stínících bloků sledujících divergenci svazku.

Při kombinované radioterapii je léčba započata zevní radioterapií a brachyterapie je zahajována v době, kdy je to technicky možné a z hlediska pokrytí GTV vhodné (přibližně po 3.–4. týdnu zevní radioterapie nebo ke konci zevního ozařování pánve, ale tak, aby se neprodlužovala celková doba léčby. Celková doba léčby karcinomu hrdla děložního zářením má významný vliv na výsledky lokální kontroly nádoru a neměla by být prodlužována nad 7 týdnů (maximálně 56 dní). Delší doba radioterapie zhoršuje lokální kontrolu nádoru i celkové přežití. Standardem je 3 D plánování zevní radioterapie a optimalizace individuálních plánů.

Při prokázaných metastázách v lymfatických uzlinách se rozšiřuje základní plánovací cílový objem na pánev o jednu lymfatickou etáž výše (tj. k L3-4 při metastázách v zevních ilických uzlinách nebo k Th12-L1 při postižení společných ilických uzlin či uzlin paraaortálních. Přitom je nutno brát v úvahu další kritické struktury v ozařovaném objemu (mícha, tenké střevo, ledviny). Při ozařování paraortálních uzlin by dávka na míchu neměla překročit 45 Gy/5 týdnů při frakcionaci 5 dní/týden.

Brachyterapie

Základní plánovací cílový objem pro brachyterapii tvoří čípek děložní, děloha, horní část pochvy včetně kleneb. Dávka z brachyterapie je aplikována pomocí automatického afterloadingu s nízkou dávkovou rychlostí (LDR), zdroj 137Cs nebo s vysokou dávkovou rychlostí (HDR), zdroj 192 Ir, prostřednictvím zavedeného aplikátoru do dělohy a kleneb poševních. Nejčastěji používaným typem aplikátorů pro uterovaginální aplikace je Fletcherův aplikátor (tříkanálový), Henschkeho aplikátor (tříkanálový) nebo „ring“ aplikátor (dvoukanálový), případně lineární aplikátor (jednokanálový) u velmi úzké vagíny.

Až do nedávné doby probíhala brachyterapie gynekologických nádorů pouze na úrovni plánování 2D. V současnosti se na řadě evropských pracovišť prosazuje 3D plánování brachyterapie na základě individuálního určení nádorového (GTV)) cílového objemu při stanovení dg a podle aktuálního zobrazení dělohy s aplikátorem in situ pomocí magnetické rezonance (MR), případně výpočetní tomografie (CT). MR ve srovnání s CT poskytuje výrazně spolehlivější informace o velikosti nádorové infiltrace čípku i parametrií. Podle doporučení GEC ESTRO se filozofie 3D plánování brachyterapie karcinomu hrdla děložního přiblížila 3D konformní zevní radioterapii. 3D plánování brachyterapie vyžaduje náročnější technické zázemí včetně provozně, časově a místně snadno dostupné magnetické rezonance nebo alespoň CT.

Při každé jednotlivé aplikaci je prováděna rentgenová verifikace umístění aplikátorů ve dvou projekcích (ortogonální, semiortogonální nebo stereoprojekce) jako podklad pro výpočet individuálního ozařovacího plánu Rektum a močový měchýř jsou kontrastně označeny. Vzhledem k prudkému gradientu dávky kolem uzavřených radioaktivních zdrojů, je předepisování, vykazování a sdělování dávky v brachyterapii zcela odlišnou záležitostí než v zevní radioterapii, kde určitá dávka reprezentuje dávkovou distribuci v cílovém objemu nebo v určitém objemu orgánu. Pro možnost porovnávání různých intrakavitárních technik je třeba zvolit dávku a vykazovat rozměry objemu, který je na povrchu ohraničen touto dávkovou izodózou. Pro možnost srovnávání různých technik a výsledků je nutné vykazovat dávky z brachyterapie jednoznačně. Historicky ´z dob používání 226radia´ a zejména Manchesterské techniky, přetrvává vztah k referenčním bodům A a B.

Dávky v bodech A a B se vykazují na základě individuálního výpočtu každé aplikace, včetně výpočtu referenčních a maximálních dávek v rektu a močovém měchýři. Kromě výpočtu dávek v uvedených bodech, je vždy třeba ke každé aplikaci uvést celkovou kermu ve vzduchu (TRAK), dávkovou rychlost v referenčním bodě A, vztah celkové dávky, velikosti frakcí a času, rozměry a objem izodózy, na které je specifikována dávka na frakci (prochází bodem A). Pokud je možné provést optimalizaci izodózového plánu ve prospěch šetření kritických orgánů, aniž by to bylo na úkor absorbované dávky v nádoru, je třeba ji provést.

Při aplikaci brachyterapie s HDR uzavřeným radioaktivním zdrojem (URZ) je nutné léčbu rozdělit do více frakcí, jejichž velikost závisí od frekvence aplikací (1x týdně, 2x týdně) a plánované celkové dávky z brachyterapie. Při aplikaci brachyterapie lx týdně se velikost frakce obvykle pohybuje mezi 5–7 Gy/frakci a celkový počet frakcí bývá 3–5. Při používání LDR se obvykle provádí dvě nebo jedna aplikace. Plánování brachyterapie nelze oddělovat od plánování zevní radioterapie a podle dosažených dávek na kritické orgány je nutné plán individualizovat. K posouzení kumulované dávky ze zevní radioterapie a brachyterapie je nutné při používání brachyterapie s HDR přepočítat takto aplikované dávky záření na ekvivalentní dávky srovnatelné s LDR resp. s klasickou frakcionací radioterapie tj. frakce 2 Gy /den při ozařování 5 dní v týdnu.

V roce 1985 bylo vydáno doporučení ICRU Report 38 o specifikaci dávky a objemu pro vykazování intrakavitární brachyterapie v gynekologii. Přestože se toto doporučení neujalo v plném rozsahu, mělo velký význam pro zavedení jednotného způsobu vykazování dávky v kritických orgánech - v rektu a v močovém měchýři a posunulo problematiku vykazování dávky ve dvou fiktivních bodech A a B o vyjadřování dávky v dalších bodech (body P), které jsou reprodukovatelné i bez zavedeného aplikátoru. Významné bylo také zaměření pozornosti na vyjadřování objemu ozářeného zvolenou minimální dávkou (60 Gy referenční izodóza) a ne jenom na vyjadřování dávky v bodě.

V kritických orgánech se určuje dávka v referenčních ICRU bodech a maximální dávka - pokud je odlišná od ICRU, pro rektum a močový měchýř. Tato maximální dávka by neměla v rektu přesáhnout 70 % dávky v bodě A, v močovém měchýři maximálně 75 %.

Léčebná schémata radioterapie musí respektovat používanou techniku pro zevní radioterapii, LDR či HDR brachyterapii a používaný aplikátor pro brachyterapii. Tím se mohou ozařovací techniky mezi jednotlivými pracovišti odlišovat. Přitom sumární dávky ze zevní radioterapie a z brachyterapie by v bodě A, měly být velmi podobné s ohledem na stadium onemocnění (při respektování tolerance kritických orgánů). Celková dávka z teleterapie a brachyterapie dohromady se pohybuje u pozdních stádií karcinomu hrdla děložního kolem 85 Gy.

GEC ESTRO zohledňuje technické a personální vybavení pracoviště a pro vykazování dávky z brachyterapie doporučuje respektovat alespoň minimální požadavky na vykazování dávky:

 • v bodech a 2D plánování: bod A (vztaženo k aplikátoru, jednoznačná definice)

  • referenční body rekta (ICRU 38 + další body)

  • referenční body močového měchýře (ICRU 38 + 2 cm)

  • + rozměry referenčních objemů pro 60 Gy, 75 Gy a 85 Gy

 • pro lépe připravené pak: 3D zobrazení GTV a 3D hodnocení dávky v kritických orgánech (OAR)

Adjuvantní pooperační radioterapie

Adjuvantní radioterapie zhoubných nádorů děložního hrdla se týká odoperovaných případů Tlb a T2a stadií, u kterých byly shledány některé z těchto nepříznivých faktorů:
 • pozitivní uzliny (N1),
 • u pTlbl s infiltrací více než 2/3 stromatu hrdla děložního,
 • u objemných pTlb2, pT2a,
 • nález angioinvaze,
 • neadekvátní operace od Tlbl výše - tj. s výsledkem pNX,
 • těsné či pozitivní okraje manžety poševní,
 • T vyššího stadia než pT2a.

Základem ozařovací techniky je zevní ozáření pánve, případně doplněné brachyterapií na poševní jizvu.

Zevní radioterapie: Energie fotonů se volí podle rozměrů pánve a zvolené ozařovací techniky (nejčastěji box). Základním plánovacím ozařovaným objemem je pánev se stejným prostorovým vymezením jako u primární radioterapie. Při postižení LU (N1)se ozařovaný objem zpravidla rozšiřuje.

Brachyterapie: Spočívá nejčastěji v zavedení vaginálních ovoidů (v paralelním uspořádání) do vrcholů pochvy a ozáření pomocí afterloadingového přístroje. Brachyterapie nemá běžně opodstatnění být aplikována samostatně jako adjuvantní radioterapie, jedině v kombinaci se zevní radioterapií. Dávka z pooperační brachyterapie se počítá v hloubce 0,5 cm tkáně od povrchu ovoidů a pohybuje se kolem l5-20 Gy (LDR) nebo 2x5 Gy (HDR). Její indikace závisí na délce poševní manžety a histopatologickém nálezu v distálním konci operačního preparátu.

Základní schémata pooperační radioterapie.

 • A. Zevní ozáření pánve dávkou 45–50 Gy/25–28 frakcích/5–5,5 týdne. Při pozitivních uzlinách (pN1) nebo pozitivním okraji preparátu se doporučuje k dávce 50 Gy/5,5 týdne podávat konkomitantně cisplatina.
 • B. Zevní ozáření pánve 45 Gy/25 frakcí/5 týdnů a brachyterapie na apex pochvy - ekv. dávka v 0,5 cm 15–20 Gy (při LDR).

Pro plánování a provádění adjuvantní zevní radioterapie i brachyterapie karcinomu děložního hrdla platí stejné zásady jako pro radikální radioterapii karcinomu hrdla děložního. Kritickými orgány jsou rektum, močový měchýř, tenké střevo, příp. mícha a ledviny při ozařování paraortálních uzlin.

Paliativní radioterapie.

U nádorů lokálně velmi pokročilých, metastazovaných nebo u nemocných v celkově špatném stavu (WHO PS>2) lze zvážit provedení paliativní radioterapie. Způsob jejího provedení a dávka závisí na projevech onemocnění. Nejčastěji jde o ovlivnění krvácení, kterého lze dosáhnout aplikací jednorázové dávky 8–10 Gy zevním ozářením na oblast celé dělohy a nádoru. Stejnou dávku lze po týdnu 1–2x případně opakovat. V případě vaginálních metastáz lze zvážit paliativní aplikaci brachyterapie. U méně závažného krvácení a u nemocných s očekávaným přežitím několika měsíců provádíme řádné plánování léčby s individuálně volenou dávkou i frakcionací.

Chemoterapie.

Zařazení aplikace chemoterapie do léčebných protokolů bylo vyvoláno snahou o zlepšení léčebných výsledků a v současné době se zaměřuje hlavně na konkomitantní podání s radioterapií, neoadjuvantní podání před chirurgickým zákrokem a na paliativní podání při disseminovaném nebo recidivujícím nádoru.

Konkomitantní chemoradioterapie

Současné konkomitantní podání chemoterapie a radioterapie lze indikovat u pacientek se zvýšeným rizikem recidiv a metastáz - od stadia Tlb2 a vyšších stadií, kde se stala běžným léčebným postupem na většině pracovišť u pacientek v celkově dobrém stavu. Koncem devadesátých let minulého století proběhlo devět randomizovaných klinických studií s konkomitantní chemoradioterapií u pacientek s karcinomem hrdla děložního s vysokým rizikem lokální recidivy a vzniku vzdálených metastáz. Šest z nich prokázalo statisticky významné zlepšení přežití i lokální kontroly. Meta - analýza dat prokázala potenciálně možné zlepšení přežití o 12 %. Je však třeba připomenout, že více než 2/3 pacientek byly ve stadiu I. a II. a rovněž postižení paraaortálních uzlin bylo ve většině studií vylučovacím kritériem pro zařazení a proto není možné extrapolovat tyto výsledky na pokročilé nádory III. a IV. stadia. Je poukazováno rovněž na nedostatky v návrhu léčby ramene se samostatnou radioterapií, kde celkové dávky z radioterapie byly nízké a celková doba ozařování překračovala 52 dní ve většině studií. Z těchto důvodů je třeba prověřit, zda stejně rozdíly budou přetrvávat v rameni chemoradioterapie i v případě, že samostatná radioterapie bude mít adekvátní léčebné schéma, co se týče celkové aplikované dávky a celkové doby ozařování. Kromě pozitivních léčebných výsledků, bylo v uvedených studiích také zaznamenáno výrazné zhoršení akutní hematologické a gastrointestinální toxicity.

Pod vlivem publikovaných pozitivních výsledků, se v současné době doporučuje u objemných tumorů či v případě pozitivních uzlin (N+), při splnění dalších podmínek (PS 0–1, KO, biochemické testy - zejména normální ledvinové funkce) podávat konkomitantně s radioterapií chemoterapii. Nejvíce zkušeností je s podáváním cisplatiny v dávkování 30–40 mg/m2 lx týdně po dobu zevní radioterapie. Jednorázová dávka takto konkomitantně podávané cisplatiny by neměla být vyšší než 70 mg. Je třeba zajistit řádnou hydrataci, stejně jako při jiných režimech chemoterapie s cisplatinou. Zásadou je používat stejné dávky radioterapie jako při primární samostatné radioterapii. V současnosti pokračují studie s využitím radiosenzibilizujícího efektu paclitaxelu při léčbě karcinomu děložního čípku konkomitantně s radioterapií.

Neoadjuvantní chemoterapie

Tuto strategii lze zvážit u stadia IB2 a IIA před chirurgickou léčbou, zejména u bulky nádorů. V případě aplikace neoadjuvantní chemoterapie se očekává zmenšení nádoru a tím i zlepšení operability a zmenšení rizika diseminace nádoru při operaci. Slibné výsledky s neoadjuvantním podáním vykazuje kombinovaná chemoterapie s cisplatinou a ifosfamidem ve zkrácených intervalech podání a časnou operací do 2 týdnů. Zatím je však tento postup předmětem klinických studií. Neoadjuvantní chemoterapie v kombinaci s radioterapií byla zavržena pro horší výsledky než po samostatné radioterapii. Chemoterapií pravděpodobně docházelo k vyklonování rezistentních kmenů nádorových buněk necitlivých pak na záření.

Paliativní chemoterapie

Dalším uplatněním chemoterapie je paliativní léčba recidivujícího a metastazujícího onemocnění. U centrálních recidiv v intenzivně ozářeném terénu nelze od cytostatické léčby očekávat výraznější efekt v důsledku zhoršeného prokrvení příslušné tkáně. Pokud recidiva nebo metastázy vzniknou mimo ozařovaný objem, chemoterapie s cisplatinou samostatně nebo v kombinaci s dalšími cytostatiky, jako je ifosfamid, 5-fluorouracil, paclitaxel, gemcitabine, topotecan přináší i dlouhodobější (několikaměsíční) paliativní efekt. Kombinovaná chemoterapie má vyšší výskyt vedlejších toxických projevů, proto je paliativní chemoterapie častěji prováděna jako monoterapie. Zprávy o zlepšené odpovědi při kombinované chemoterapii CDDP s Topotecanem oproti samotnému podání CDDP 27 % proti 13 % a prodloužení přežití o 3 měsíce 9.4 proti 6.5 měsícům ( P = 0.017) jsou jen částečně povzbuzující.

Diskuze

Přestože problematika radioterapie karcinomu hrdla děložního je diskutovaná mnoho desítek let, zůstává řada otázek otevřených. Některé postupy opřené o mnohaletou empirii nejsou podepřené důkazy. Jedním z takových příkladů je vymezení plánovacího cílového objemu pro brachyterapii, kdy se ozařuje celá děloha, aniž by tělo děložní bylo postižené. Nově nastupující škola prosazující 3D plánování brachyterapie u karcinomu hrdla děložního bourá toto dogma nutnosti ozařování celé dělohy a naopak zdůrazňuje nutnost dokonalé znalosti objemu nádoru jak v době diagnózy, tak v době provádění aplikací brachyterapie, aby distribuce dávky optimálně pokrývala nádor a přilehlou rizikovou oblast. Mimořádná pozornost je věnována zlepšení vykazování dávek v kritických orgánech.

Není jednoznačná shoda v indikacích pooperačního ozařování.

Zatím neexistuje účinná léčba pro vzdáleně metastazující onemocnění.

Závěr

Karcinom hrdla děložního je nádor se známou patogenezí a jeho výskyt lze preventivně ovlivňovat. V oblasti primární prevence to znamená snížit expozici žen rizikovým faktorům ze zevního prostředí - chemickým, virovým, perspektivně zavést profylaktické HPV vakcíny. V oblasti sekundární prevence zavedení skríningového programu s co největším pokrytím, event. cíleně zaměřeného na rizikové skupiny. Celosvětově zůstává onemocněním s výraznou morbiditou a mortalitou. Karcinom hrdla děložního je nádorem, kolem kterého nepřetržitě po dobu celého jednoho století se soustřeďovala snaha o léčebné využívání zdrojů ionizujícího záření a záhy přinesla svoje ovoce v podobě výsledků neporovnatelných s výsledky léčby zářením jiných lokalizací nádorů. Ozařovací techniky vypracované do poloviny minulého století se udržely v používání, jenom inovované po technické stránce, po dobu několika desítek let. S rozvojem informačních technologií bylo možné přistoupit k individuálnímu plánování zevní radioterapie i brachyterapie u každé pacientky. Používáním nových zobrazovacích metod jako je ultrazvuk a MR bylo možné kvantifikovat vztah velikosti nádoru k prognóze a na základě takto zpřesněné diagnostiky lépe určovat léčebný postup. V poslední době je snaha zavést do plánování brachyterapie karcinomu čípku stejné principy 3D plánování jako je tomu v zevní radioterapii. Zdá se, že také další zobrazovací metody, jako je PET a zejména fúze obrazu CT/PET budou mít význam pro zpřesnění stagingu. Ovlivní rozhodování léčebného postupu a při negativním nálezu bude možné provádět šetrnější léčbu Přesná diagnostika a efektivní terapie se stávají technicky náročnější, a proto je nutné nemocné léčit ve vybraných moderně vybavených centrech. Kvalitně vybavená centra poskytující konformní zevní radioterapii, brachyradioterapii i chemoterapii, a které mohou poskytnout také radikální chirurgickou léčbu, jsou zárukou správně provedené léčby karcinomu děložního čípku podle pravidel lege artis. Cílem je dosažení vysokého podílu vyléčených pacientek bez výraznějších postiradiačních komplikací.


Literatura

 1. Gerbaulet A., Pötter R., Mazeron JJ. et al. The GEC ESTRO Handbook of Brachytherapy. Brussels, ESTRO,2002, 678 p.
 2. Green JA., Kirwan JM., Tierney JF. et al. Suvivall and recurrence after concomitant chemotherapy and radiotherapy for cancer of the uterine cervix: a systematic review and meta-analysis. Lancet, 358, 2001,p. 781–786.
 3. Grigsby PW., Mutch DG., Rader J. Lackack of benefit of concurent chemotherapy in patiens with. cervical cancer and negative lymph nodes by FDG - PET. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 61, 2005, 2, p. 444–449.
 4. Hai-Meder CH., Pötter R., van Limbergen E., Briot E. et al. Recommendation from Gynaecological (GYN)GEC ESTRO Working Group (I): concepts and terms in 3D image based 3D treatment planning in cervix cancer brachytherapy with emphasis on MRI assessment of GTC and CTV. Radiotherapy and Oncology 74, 2005, 3, p. 235–245.
 5. ICRU REPORT 38. Dose and volume specification for reporting intracavitary therapy in gynaecology.Commission on Radiation Units and Measurements, Bethesda, Maryland, 1985
 6. ICRU REPORT 50. Prescribing, recording and reporting proton beam therapy. International Commission for Radiation Units and Measurements, Bethesda, MD, 1993, 71 p.
 7. Perez Ca. and Brady, LW. (Ed.). Principles & Practice of Radiation Oncology, 4rd ed., Philadelphia,Lippincott &Wilkins, 2004, p. 791–896.
 8. Rob L., Svoboda B., Robová H. et. al. Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004 - Primární komplexní léčba operabilních stadií zhoubných nádorů děložního hrdla. Čes. Gynek, 69, 2004, 5, s. 376–383.
 9. Wagenaar HC., Timbos JB., Postema S. et al. Tumor diameter and volume assessed by magnetic resonance imaging in the prediction of outcome for invasive cervical cancer. Gynecol Oncol, 82, 2001, 3,p. 474–482.
 10. Long III. H. J., Bundy B.N., Grendys Jr. E. C et al: Randomized Phase III trial of Cisplatin With or Without Topotecan in Carcinoma of the Sterine cervix: A Gynecological Oncology Group Study. Journal of Clinical Oncology, 23, No 21, 2005 pp. 4626–4633.
 11. Bese N. S., Hendry J., Jeremic B.: Effects of prolongation of Overall Treatment Time due to Unplanned Interuptions During Radiotherapy of Different Tumor Sites and practical Methods for compensation Int J Radiat Oncol Biol Phys. 68, 2007, pp. 654–661.
 12. Nag S., Ericson B., Thomandsen B. et al: The Američan Brachytherapy Society recommendations for high-dose-brachytherapy for carcinoma of the cervix. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 48, 2000, pp. 201–211.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2010