Současné možnosti snížení kontaminace chemoterapeutických ambulancí a lůžkových oddělení cytotoxickými léčivy.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 165

Autoři: PharmDr. Lenka Doležalová; Mgr. Pavel Odráška; Mgr. Lucie Gorná; Romana Vejpustková; Ing. Magda Prudilová; Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Výsledky studie realizované v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) v Brně, která monitorovala kontaminaci cytotoxickými léčivy (CL) na denním stacionáři, kde probíhá aplikace ambulantní chemoterapie, a v prostorách přípravny CL, ukázala srovnatelnou úroveň kontaminace obou pracovišť. Pracoviště zdravotních sester pověřených aplikací CL (stůl, telefon, podlaha) je stejně kontaminované jako prostory kontrolovaného pásma nemocniční lékárny, kde platí přísná, legislativou ukotvená pravidla pro aseptickou přípravu CL (speciální oděv, rouška, podtlakový bezpečnostní box s vertikálním laminárním prouděním vzduchu třídy čistoty A, umístěný v prostředí třídy čistoty C).

Za nejvýznamnější zdroj kontaminace bylo označeno odpojování setů a bolusových stříkaček od žilních vstupů pacienta po ukončení aplikace. Během těchto činností může docházet k přímému kontaktu s CL nebo k uvolňování malých množství léčiv zbylých v aplikační soupravě do pracovního prostředí. Druhým významným zdrojem byla identifikována toaleta využívaná onkologickými pacienty, zvláště pak podlahy těchto místností, na kterých ulpívají zbytky moči uvolňované během vylučování prováděným jiným způsobem než v sedě. Pohybem osob se pak zde uvolňovaná CL rozšiřují z toalet do přilehlých prostor nemocnice.

Za účelem snížení kontaminace pracovišť sloužících k aplikaci CL byla ve spolupráci se zástupci obchodních společností orientovaných na produkci zdravotního materiálu a sanitárního vybavení navržena inovační opatření, která by pomohla napravit zjištěné nedostatky v prevenci profesní expozice CL. V první řadě bylo navrženo vybavení pracoviště závěsnými infusními stojany s otočným ramenem, které by umožňovaly pravidelný důkladný úklid podlahy pod aplikovanou infusí. Zároveň byly do zkušebního provozu zavedeny speciální víceramenné infusní sety s centrálním proplachovým vakem umožňující postupné připojování všech infusních vaků a bolusů s CL a propláchnutí centrálního setu fyziologickým roztokem prováděné na závěr aplikace před odpojením setu od pacienta. Tento postup přináší snížení rizika expozice pro aplikující sestru, která nemusí provádět rizikové odpojování jednotlivých vaků s chemoterapií a eliminuje možnost úniku zbytků CL do pracovního prostředí.

S cílem snížit kontaminaci v prostorách WC pacientů, byla na stávající toalety nainstalována speciální technologie garantující automatické čištění a dezinfekci prkénka toalety při každém spláchnutí. Takto upravená zařízení společně s diskrétní edukací pacientů vyzývající k používání toalet výhradně v sedě pomáhají udržovat v těchto prostorách vysoký hygienický standard. Předpokládáme, že vysoká čistota a pohodlí pomůže přimět uživatele ke správnému užívání toalet, které je ohleduplné vůči zdravotnímu personálu i ostatním klientům ústavu.

Předpokládáme, že zavedená nápravná opatření povedou ke snížení kontaminace v prostorách chemoterapeutického stacionáře a tedy přispějí ke zvýšení bezpečnosti práce zdravotních sester aplikujících chemoterapii. Účinnost zavedených opatření bude ověřena studií zaměřenou na monitoring povrchové kontaminace stacionáře.

Poděkování: Výzkum je podporován projektem CYTO 2B06171 s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy CR.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010