Specifika ošetřovatelské péče u onkologického pacienta na umělé plicní ventilaci.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: X. Podpůrná léčba a terapie komplikací v onkologii

Číslo abstraktu: 101

Autoři: Bc. Filip Janošek; Marie Netrefová

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Masarykova onkologického ústavu má kapacitu 11 lůžek. ARO úzce spolupracuje s klinikou komplexní onkologické péče, dále gynekologickou, urologickou a chirurgickou klinikou. Tzn., že oddělení je multidisciplinární.

Pacienty hospitalizované na tomto oddělení bychom mohli rozdělit do dvou skupin.

První skupina zahrnuje klienty, u kterých došlo k akutní progresi onemocnění a jejich současný stav vyžaduje neodkladnou resuscitační péči, procentuelně vyjádřeno zhruba 30%.

Druhou skupinu, zbylých 70% z celkového počtu přijímaných pacientů na toto oddělení, tvoří pacienti po chirurgickém zákroku.

Z ošetřovatelského pohledu patří ke stěžejním činnostem v resuscitační péči monitorace vitálních funkcí, terapeuticko-diagnostická činnost, sledování a léčba akutní bolesti, prevence vzniku komplikací a v neposlední řadě vypracování plánu ošetřovatelské péče individuálně dle potřeb každého pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008