Specifika PET a PET/CT u dětských pacientů na oddělení nukleární medicíny.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: Role radiologického asistenta u vyšeřovacích a léčebných postupů

Číslo abstraktu: 172

Autoři: Monika Velichová; Dis. Iva Křivánková

Ontogenetický vývoj lidské psychiky je vývoj od početí přes důležité mezníky až po stárnutí a smrt. Ontogeneze je realizována zráním a učením. Zrání jsou změny určované především vnitřními biologickými faktory. Učení je získávání zkušeností a formování jedince.

Prenatální období je vývoj plodu v matčině těle a končí porodem. Trvá obvykle 39 až 41 týdnů.

Ranné dětství je od narození do 3 let. Novorozenec - do 1 měsíce, kojenec do 1 roku a batole do ukončení 3 let.

Věk od 4 do 6 let je věk předškolní.

Mladší školní věk pokračuje do 12 let, poté následuje dospívání, kam zahrnujeme pubertu, věkové rozmezí od 11 do 15 let a adolescenci trvající do 20 let.

Nejdelší období ontogenetického vývoje je dospělost, trvá od 20 do 65 let. Poslední skupina - stáří - lidé ve věku nad 65 let.


Na našem oddělení vyšetřujeme pacienty všech věkových skupin.

Ve statistice jsme se zaměřily na děti od narození do 18 let. V další části přednášky se budeme věnovat dětem od 0 do 6 let.


První graf uvedený v prezentované přednášce ukazuje celkový počet dětí vyšetřených na našem oddělení na PET a PET/CT MOÚ. V grafu jsou zaznamenány všechny onkologické diagnózy, které se vyskytly u nás vyšetřených dětí. Největší počet dětí bylo s diagnózou Hodgkinova nemoc, dále zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky a skoro ve stejném počtu zhoubný novotvar varlete a Ne-Hodgkinův lymfom.

Na následujícím grafu jsou nejčastěji se vyskytující onkologické diagnózy rozděleny do skupin podle věku dětí. Dětí od 0 do 3 let bylo 99, nejčastěji se vyskytující diagnózou je zhoubný novotvar kosti, a to v 6 případech a zhoubný novotvar měkké tkáně v 5 případech.

Dětí ve věku od 3 do 6 let bylo celkem 100 a nejčastěji se vyskytující diagnózou je Hodgkinova nemoc, a to u 11 dětí a zhoubný novotvar kosti u 10. Z věkové skupiny od 6 do 18 let jsme vyšetřili celkem 627 dětí. V nejvyšším počtu 162 dětí byla zastoupena diagnóza Hodgkinova nemoc a zhoubný novotvar varlete u 43 pacientů.

V posledním grafu vidíme zastoupení ostatních diagnóz, kromě onkologických a neurologických. Nejčastěji se vyskytovaly novotvary nejistého nebo neznámého chování a zvětšené mízní uzliny.


Pozitronová emisní tomografie je jednou z nejmodernějších diagnostických metod v nukleární medicíně. Tato metoda umožňuje zobrazit distribuci radiofarmak značených pozitronovými zářiči v organizmu.

Principem PET je biodistribuce intravenozně podaného beta zářiče, který je připravován v cyklotronu.

Nejpoužívanějším radiofarmakem je 18FDG neboli 18 fluordeoxy-glukóza s poločasem rozpadu 110 minut. Ukázalo se, že FDG dosahuje vysokého kontrastu ve zhoubných nádorech vůči krevnímu a tkáňovému pozadí.

Glukóza značená 18Fluorem je transportována do tkání a vstupuje do buněk shodnými mechanismy jako glukóza, není však dále metabolizována, ale jen akumulována.

Počítačová tomografie nám poskytuje anatomickou informaci o vyšetřovaných orgánech a tkáních.

Výhodou kombinovaného PET/CT vyšetření je spojení funkčních a anatomických informací. Pomocí počítače lze provést fúzi obrazů z obou modalit (PET i CT) a lze přesně určit, ve které anatomické struktuře se nachází patologické ložisko se zvýšenou metabolickou aktivitou.

Na našem oddělení máme PET kameru firmy Siemens a také PET/CT Siemens Biograf 64.


V další části přednášky se budeme věnovat přípravě a průběhu vlastního vyšetření. Zaměříme se na děti do 6 let a zvláštnosti při jejich vyšetřování.

Kvůli psychické pohodě dětí, klidnému průběhu vyšetření a dostatečné kvalitě informací získaných pro co nejlepší vyhodnocení vyšetření, se některé malé děti na PET vyšetřují v celkové anestezii. Zhodnocení stavu a zralosti dítěte provádí objednávají lékař a sestra z dětské nemocnice.

Při objednávání dětských pacientů tedy kromě běžných údajů, jako jsou nacionále pacienta, diagnóza, výška a váha, kontakt na rodiče nebo objednávající oddělení, je potřeba nahlásit nutnost provedení vyšetření v celkové anestézii. Spolupráce s Dětskou nemocnicí je dlouholetá a bezproblémová, takže objednávající sestra zajistí na daný termín řádnou přípravu pacienta a doprovod lékaře a sestry z ARO, včetně zajištění dopravy sanitou rychlé záchranné služby.

Všechny pacienty vyšetřované na PET 2 dny před termínem vyšetření obvoláváme, upřesňujeme čas vyšetření a opakujeme přípravu k vyšetření a zdůrazňujeme nutnost jejího dodržení. V případě dětí kontaktujeme rodiče nebo lůžkové oddělení Dětské nemocnice. Při příchodu pacienta na naše oddělení kontrolujeme správnost a úplnost údajů na žádance, ověříme dodržení pokynů týkajících se přípravy k vyšetření. U vyšetření prováděných v celkové anestézii je nutno dohlédnout, aby pacient byl nalačno, včetně jakýchkoliv tekutin. Rodič nebo zákonný zástupce dítěte podepíše informovaný souhlas. Z Dětské nemocnice je k žádance přiložen výsledek ranního odběru krve s aktuální hodnotou glykémie.

Připravíme si aplikační místo a všechny potřebné pomůcky k intravenózní aplikaci radiofarmaka. Podle váhy pacienta vypočítáme množství 18FDG potřebné k vyšetření. Specifickou aktivitu radiofarmka vypočítáme podle váhy pacienta a faktoru v tabulce schválené Evropskou Asociací Nukleární Medicíny. Přepočet provádíme kvůli snížení radiační zátěže dětských pacientů na minimum.

Do zajištěného žilního vstupu lékař naaplikuje 18 FDG. Po aplikaci následuje 60 minutová kumulace v připravené kabince pod kontrolou lékaře ARO. Po dostatečné kumulaci sestra a lékař ARO připraví potřebné pomůcky k celkové anestézii. Následuje:

  • zaintubování pacienta, připojení na narkotizační přístroj

  • provedení vyšetření v celkové anestézii za neustálé kontroly ARO


Po skončení vyšetření lékař ARO ukončí anestézii, s pacientem přechází zpět do kabinky. Odvoz z oddělení je zajištěn sanitou rychlé záchranné služby.


Závěrem

Počítačová tomografie a Magnetická rezonance nám poskytuje anatomickou informaci o vyšetřovaných orgánech a tkáních, oproti tomu PET správně určí biologickou povahu tumoru. V 94% případů odliší maligní lézi od benigní, tudíž je pro diferenciální diagnostiku, či posouzení odezvy na léčbu vhodné kombinace všech dostupných diagnostických metod. Součástí prezentované přednášky bude obrazová dokumentace u nás vyšetřených dětských pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010