Specifika PET a PET/CT vyšetření u dětských pacientů na oddělení nukleární medicíny.

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p001

Autoři: Monika Velichová; Dis. Iva Křivánková

Ontogenetický vývoj

 1. Prenatální období – početí až narození (39-41 týdnů)
 2. Rané dětství – 0-3 roky
  • novorozenec 0-1 měsíc

  • kojenec - do konce 1.roku

  • batole 1-3 roky

 3. předškolní věk 4-6 let
 4. Mladší školní věk 6-11/12 let
 5. Dospívání 12-20 let
  • puberta 11-15 let

  • Adolescence do 20-22 let

 6. Dospělost
  • Časná a střední 20/25 – 40/45

  • Pozdní – do 65 let

 7. Stáří 65-?

Počty dětských pacientů v období duben 2004 – červen 2009


5 nejčastějších onkologických diagnóz:

 • C81 – Hodgkinova nemoc (173)

 • C41 – Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky jiných a neurčených lokalizací (55)

 • C40 – Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin (47)

 • C62 – zhoubný novotvar varlete (43)

 • C83 – Ne-Hodgkinův (difúzní) lymfom (40)


Onkologické diagnózy
Děti celkem – ostatní diagnózy (mimo onkologické a neurologické)

5 nejčastějších diagnóz:

 • D48 – novotvary nejistého nebo neznámého chování jiných (25)

 • R59 – zvětšené mízní uzliny (19)

 • D38 – novotvary nejistého nebo neznámého chování středního ucha (14)

 • L04 – akutní zánět mízních uzlin (9)

 • R50 – Horečka neznámého původu (9)
PET a PET/CT

Principem PETu je biodistribuce i.v. podané glukosy k tomuto účelu značené změnou hydroxylové skupiny pozitronovým zářičem 18F s poločasem rozpadu 110 minut. 18F-FDG je transportována do tkání a vstupuje do buněk shodnými mechanismy jako glukóza, není však dále metabolizována, ale jen akumulována.

Počítačová tomografie – CT – poskytuje anatomickou informaci o tvaru, velikosti a uložení orgánů.


Jedinečnost kombinovaného PET/CT vyšetření spočívá ve spojení funkčních a anatomických informací. Pomocí počítače lze provést fúzi obrazů z obou modalit (PET i CT) a lze přesně určit, ve které anatomické struktuře se nachází patologické ložisko se zvýšenou metabolickou aktivitou.Příprava – obecně

 • Telefonické objednání – zaznamenat nutnost provedení vyšetření v celkové anestézii

 • Při telefonickém potvrzení termínu zajistit, aby pacient byl:
  • Nalačno, u celkové anestézie včetně tekutin

  • Měl zajištěn žilní vstup

  • Sebou originál žádanky

  • Doprovod lékaře a sestry z ARO dětské nemocnice

  • V případě nepřítomnosti rodičů při vyšetření nutno dodat do dokumentace zákonným zástupcem podepsaný Informovaný souhlas

Průběh vyšetření:

 • Evidence pacienta
  • kontrola osobních údajů a žádanky

  • Telefonické sdělení výsledku hodnoty glykémie

  • Ověření správné přípravy na vyšetření

 • Připrava pomůcek a pacienta k aplikace radiofarmaka.

K docílení minimální radiační zátěže dětských pacientů je nutno aplikovanou aktivitu přepočítat dle faktoru pro výpočet specifické aktivity radiofarmaka.

Výpočet specifické aktivity radiofarmaka dle váhy pacienta (přepočet dle Evropské Asociace Nukleární Medicíny)

V případě, že se hmotnost pacienta liší od uvedeného rozmezí, vypočítá se aplikovaná aktivita podle vzorce:

Ap=Apro pac.o hmotnosti 70kg x F
A=300 MBq
Hodnoty faktoru F pro dosazení do vzorce pro výpočet aplikované aktivity jsou uvedené v tabulce.Hodnoty faktoru F pro výpočet aplikované aktivity RF v závislosti na tělesné hmotnosti vyšetřované osoby s platností i pro dětský věk.

 • Aplikace RF

 • Kumulace RF pod dohledem lékaře ARO

 • Příprava pomůcek pro celkovou anestezii na vyšetřovně


Kazuistiky

1. pacient
Dvouletý chlapec vyšetřen na PET/CT pro horečky nejasného původu. Na PETu nalezena ložiska v kalvě vpravo frontálně, dlouhých kostech (hlavice obou humerů, hlavice femuru a dolní konec pravého femuru), patologicky kumulující ložiska v páteři L3 a Th7 a četné nálezy v pánevních kostech.2. pacient

Osmiletý chlapec přicházející pro zhoubný novotvar kosti, na PET/CT prokázána patologická ložiska levé tibie proximálně i distálně, dále měkké tkáně v oblasti politeální jamky a levého stehna se zobrazením lymfonodů.4. pacient

Tříletý chlapec odeslán pro neznámý novotvar v oblasti retroperitonea. PET/CT prokázal velké ložisko v pravém jaterním laloku.7. pacient

Čtyřletý chlapec s nejasným nálezem na magnetické rezonanci v oblasti levého stehna. PET/CT zobrazilo objemné ložisko s metabolismem maligní nádorové tkáně.8. pacient

Nejmenší pacient vyšetřený na našem oddělení. Třítýdenní holčička měřící 40cm a vážící pouze 1,6kg. Byla přivezena z neonatologické kliniky a vyšetřena pro podezření na zhoubný novotvar měkké tkáně dolní končetiny. PET prokázal zvýšenou aktivitu v plosce levé nohy.

Závěr:

Výhodou PET oproti ostatním diagnostickým metodám je poskytnutí informace o funkčním zobrazení vyšetřované oblasti. PET tedy odliší maligní lézi od benigní.


Kontakt: Masarykův onkologický ústav Brno, Oddělení Nukleární Medicíny a PET

tel.: 543 131 301, fax.: 543 131 350; Email: onm@mou.cz

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010