Spolupráce chirurga a patologa při terapii karcinomu prsu z pohledu chirurga

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Spolupráce chirurgů a histopatologů

Číslo abstraktu: 62

Autoři: MUDr. Vojtěch Chrenko, CSc.; doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; MUDr. Eva Krejčí; MUDr. Helena Bartoňková; MUDr. Jaroslav Staníček

Diagnostika a terapie karcinomu prsu je prakticky ve všech fázích komplexní a je postavena na spolupráci mnoha oborů. Z pohledu chirurga je nejvýznamnější spolupráce s patologem a s radiodiagnostikem.
Spolupráce s radiodiagnostikem spočívá v předoperační diagnostice a v lokalizaci patologických lézí, spolupráce s patologem je pak zásadní pro stanovení adekvátnosti výkonu a pochopitelně pro další terapii. K tomu, aby tato spolupráce fungovala, je potřebná dostatečná komunikace mezi jednotlivými obory, ale také alespoň základní znalost jejich potřeb. V našem příspěvku předkládáme typický postup u karcinomu prsu se zdůrazněním styčných bodů a minimální požadavky pro tuto spolupráci.
Základem pro dobrou komunikaci je přesný popis ve zdravotnické dokumentaci, jak ze strany chirurga, tak i patologa.

Minimální požadavky pro zdravotnickou dokumentaci v operační zprávě od chirurga:

1) Parciální výkon a jeho typ – exstirpace, lumpectomie, kvadrantectomie
– informace o fascii m. pect. maior – neodstraněna nebo odstraněna
– informace o sutuře žlázy, podkoží, kůže, šicím materiálu
– typ drenáže
– informace o eventuální specimen radiography
– informace potřebné pro eventuální následnou rekonstrukci
– informace o počtu, umístění a typu kontrastních klipů

2) Odstranění uzlin
– přesná lokalizace uzliny
– lokalizační technika u SNB

3) Axilární dissekce
– kožní řez
– informace o nervech
– informace o eventuální resekci m. pectoralis minor
– klinický popis uzlin
– makroskopická úplnost disekce
– odstranění nebo ponechání III. etáže axilly

4) Mastectomia simplexní nebo radikální
– typ jizvy
– typ operace
– popis axily
– drén
– vrchol axily v kontinuitě nebo izolovaně

Minimální požadavky pro informaci patologa od chirurga:

1) Informace o primárním tumoru
– strana
– velikost
– lokalizace
– přilehlá tkáň
– klinický stav uzlin

2) Orientace preparátu
– umístění resekátu v prsu (kvadrant)
– jednoznačná stranová orientace preparátu (označení ve dvou na sebe kolmých rovinách)
– orientace u simplexní mastectomie
– orientace u radikální modif. mastectomie
– označení vrcholu axilly při dissekci

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004