Správná diagnoza karcinomu prsu – a co dál?

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Zajímavé kazuistiky z onkologické praxe

Číslo abstraktu: 183

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová

Zásadní předpoklady pro úspěšnou léčbu C 50 jsou:
  1. Včasná a správná diagnóza
  2. Přesné určení stagingu onemocnění
  3. Mezioborové odborné rozhodnutí – mamární komise

Rozhodovací proces před zahájením léčby každého pacienta se zhoubným nádorem prsu je krokem naprosto zásadním. Je konsensuálně považován za CONDITIO SINE QUA NON! Významně ovlivňuje výsledky léčby a osud pacienta, resp. jeho kvalitu života a přežití. Mezioborová mamární komise je složena z odborníků na tuto diagnózu. Při rozhodování respektuje velký objem zásadních a důležitých informací konkrétního C 50. U jednoho každého případu musí tyto informace zodpovědně vyhodnotit.
Pro každý takový případ C 50 musí být jasně stanoveno, které léčebné modality a v jakém pořadí budou aplikovány. Je nanejvýš žádoucí, aby tímto rozhodovacím procesem prošla každá pacientka s diagnózou C 50. Interdisciplinární kooperace je předpokladem. Mezioborové rozhodovací mamární komise jsou nezastupitelné. Z tohoto pohledu, včasná a správná diagnóza, je jedna z podmínek.

Neznamená to však ještě, že léčba kdekoli, řízená a prováděná kýmkoli, přinese pacientce optimální výsledný efekt.
Autoři diskutují současnou situaci jaká je v praxi, zajištění návaznosti adekvátní specializované péče z center mamárního skríningu. Zmiňují Věstník MZd, částku 4 z 20.3.2010 ‘Doporučený standard při poskytování mamografického skríningu karcinomu prsu’ a skutečnou realitu: častá absence mamárních komisí a zmíněného multioborového rozhodování.
Opírají se o vlastní zkušenosti, uvádějí 3 závažné kasuistiky.

Autoři vyzývají:
  1. K intenzivnější kooperaci mezi diagnostickými a terapeutickými obory, včetně kooperace mezi jednotlivými odbornými společnostmi
  2. K založení konzultačních center pro pacienty s možností second opinion
  3. Centralizaci léčby karcinomu prsu do center typu Breast Cancer Unit

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2011