Správnost a preciznost HER2 testování u karcinomu prsu

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Diagnostika pokročilého karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 009

Autoři: Doc.MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., M.I.A.C; RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.

Přepis prezentace
Metody testování HER-2

 • Imunohistochemická metoda (IHC)
 • Fluorescenční in situ hybridizace (FISH)
  Častým dilematem onkologů a patologů je výběr laboratorní metody pro testování HER-2 neu.


Co je to IHC?

 • Imunohistochemie využívá afinitu antigenu a specifické protilátky a detekuje jejich vzájemnou vazbu.Imunohistochemická vyšetření prováděná u ca mammy

 • Hodnocení exprese hormonálních receptorů:
  Estrogen
  Progesteron
 • Hodnocení exprese proliferační aktivity:
  PCNA
  Ki67
  Hodnocení exprese HER-2

Detekce HER-2 proteinu

 • Široká paleta protilátek monoklonálních I polyklonálních , které jsou schopny se , které se vázat na epitopy extra i intracelulární domény HER-2 proteinu.
 • NESTANDARTNOST VÝSLEDKU!!!Semikvantitativní typy protilátek

 • HercepTest DAKO – schválen úřadem FDA (United United States Drug Administration) Při hodnocení se používá stupnice čtyř skóre
 • 0 , 1+ hodnocení negativní
 • 2+, 3+ hodnocení pozitivní


ERBB-2protein x ERBB2 gen

 • Jak je prokázáno, zvýšenáexprese ERBB-2 proteinu je u naprosté většiny případů nemocných s karcinomy mléčné žlázy způsobená amplifikací genu ERBB-2.
 • Tento gen byl původně nazván neu ( ze slova neuroblastom, protože byl identifikován z chemicky indukovaného neuroblastomu potkana)
 • Lidský gen ERBB2(17q21.1) byl objeven dvěma skupinami badatelů , přičemž jednou byl pojmenován HER-2 a podruhé jako c-erbB-2. Jak se však záhy ukázalo, jsou oba geny identické
 • V písemnictví není jednota a mnozí uvádějí HER2,HER2/neu,c-erbB-2!!!CO je to FISH?

 • Molekulárně cytogenetická metoda ,která dovoluje detekovat specifické nukleotidové sekvence v morfologicky zachovalých chromozomech,buňkách nebo tkáních.
 • IHC versus FISH?
 • Hypotéza:
 • teoreticky je vhodným způsobem testování jak gen,tak i protein.
 • Toto by však mohlo platit pouze v případě, že neexistuje jiný mechanismus ke zvýšení overexprese proteinu než amplifikace genu a naopak, že všechny amplifikace genu vedou k overexpresi proteinu –
 • obojí MYLNÉ!
 • cca3%HER-2 overexprese proteinu HER-2 vznikají jiným mechanismem než amplifikací genuRozdíly ve senzitivitě IHC versus FISH
Autoři Pressat al al.,soubor 117 pacientů
Senzitivita metody Vysis
FISH - 97%
Senzitivita IHC - 96,6%

Jako zlatý standart při vyšetřování bylo použito solid matrix blott technikyInterlaboratorní rozdíly
Test provedený v jedné laboratoři neodráží však reálné rozdíly mezi různými pracovišti:
1/Provedení metody
2/ Interpretace

Alkohol-formalínová fixace
oblíbená pro pro zvýšení penetrace do vzorku tkáně- zvyšuje HER-2 protein signály tak,že to umožňuje pozitivní vizualizaci i nižších hladin HER-2 exprese v non neoplastických buňkách

GLYOXAL
(náhražka formalínu) dochází k inhibici DNA a tedy není možno provádět FISH vyšetření,přestože IHC signál intenzivní 3+.

Prediktivní hodnota IHC
Pozitivní prediktivní hodnota 92% pro pozitivitu FISH
Negativní prediktivní hodnota 97% pro negativitu FISH
(testováno na souboru 3200 pacientů)
Autor Allen M. Autor Allen M. Grown Grown Seattle Seattle USA USA

IHC versus FISH závěr
Obě metody mohou být velice přesné a srovnatelné, avšak oba testy mohou být špatně provedeny a/nebo špatně intrepretovány.
U obou testů existuje tzv “ŠEDÁ ZÓNA“:
IHC = nálezy 2+
FISH = striktní rozhraní pozitivní –negativní
(Press Press at at al al presentují data dokládající presentují data dokládající 50% snížení účinnosti léčby u pacientů 50% snížení účinnosti léčby u pacientů s amplifikací 2-6 oproti skupině s amplifikací 2-6 oproti skupině pacientů s amplifikací nad 6) pacientů s amplifikací nad 6)

Obě metody vhodné v kombinaci,je však nutno dodržovat přísná pravidla pro testování :
IHC: např.2+ hodnotit pouze pokud je v zorném poli více než 10% nádorových buněk s úplným zbarvením membrán.
FISH:hodnotit pouze preparáty s viditelnými signály pro centromeru chromozomu 17,hodnotit pouze nádorové struktury, nehodnotit překrývající se jádra,hodnotit dostatečný počet jader.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2005