SRDEČNÍ SELHÁNÍ JAKO KOMPLIKACE U NEMOCNÝCH S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM LÉČENÝCH PROTOKOLY OBSAHUJÍCÍMI ANTRACYKLINY

Konference: 2014 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: Pararelní program - Paliativní seminář

Číslo abstraktu: 28

Autoři: MUDr. Miroslav Kocík, Ph.D.; MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Přes dodržení všech známých kontraindikací a celkových dávek antracyklinů k výskytu srdečního selhání u nemocných podstupujících tuto léčbu nadále dochází. V současné době bohužel nemáme žádných spolehlivých nástrojů, které by nám umožnily identifikovat ty nemocné, kterým i přes dodržení stávajících doporučení hrozí riziko vzniku této komplikace. Cílem sdělení je poukázat na klinické souvislosti této komplikace na souboru 190 dospělých nemocných léčených protokoly obsahujícími antracykliny a současně poukázat na některé možné překážky ztěžující nalezení oněch spolehlivých nástrojů umožňujících přesněji predikovat rozvoj této komplikace.

e-mail: miroslav.kocik@seznam.cz

Datum přednesení příspěvku: 24. 1. 2014