Srovnání FDG PET a FLT PET.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: Role radiologického asistenta u vyšeřovacích a léčebných postupů

Číslo abstraktu: 171

Autoři: Zdeňka Ďulíková; Rudolf Kučera

V současnosti nejpoužívanějším radiofarmakem pro účely pozitronové emisní tomografie je fluor-2-deoxy-L-glukosa, zkráceně FDG. Ze všech vyšetření PET ve světě se 99% realizuje s využitím tohoto radiofarmaka. Vyšetření FDG - PET má však také své limitace, vyplývající z problematického hodnocení distribuce FDG zejména v případech, kdy je i za fyziologických podmínek akumulace radiofarmaka vyšší (střevo, kostní dřeň po chemoterapii, tzv. hnědý tuk, ovaria, myokard či thymus u dětí). Další komplikaci představuje nespecifický příjem způsobený zánětlivými ději - například záněty vznikající po chemoterapii způsobující silnou lokální akumulaci FDG,což znesnadňuje zhodnocení chování léčeného tumoru.Obr. 1.

Celotělový FLT - PET scan se zřetelným ložiskem zvýšené akumulace radiofarmaka v mozku. Další patologická ložiska v oblasti plic, mediastina a hrudní stěny vpravo laterálně.


Ve snaze upřesnit hodnocení léčebné odpovědi za pomoci PET, je proto snaha rozšířit paletu používaných PET radiofarmak o další látky mimo FDG, umožňující hodnocení atributů nádorového růstu z jiných hledisek. Jednou z perspektivních nových non-FDG radiofarmak je 18F-Fluoro-L-thymidin jako marker umožňující zhodnotit úroveň proliferace tkání.Obr. 2.

FLT - PET (obrázek vlevo) scan mozku s ložiskem zvýšené akumulace radiofarmaka okcipitálně vpravo v korelaci s nálezem na MR (obrázek vpravo). Metastáza sarkomu měkkých tkání stehna.


Odborná literatura popisuje využití FLT-PET u nádorů mozku (radiofarmakum neprochází neporušenou hematoencefalickou bariérou), plic (detekce primárního plicního karcinomu, určení stadia onemocnění a s ním související volba léčby, lymfomů (příjem FLT je zde srovnatelný s FDG díky velkému podílu agresivně proliferujících buněk), rakoviny prsu (odezva na chemoterapeutickou léčbu), nádorů hlavy a krku, sarkomů měkkých tkání a kolorektálních nádorů.

Na Masarykově onkologickém ústavu v Brně byla v roce 2009 v rámci programu výzkumu a vývoje nových typů a nových aplikací radiofarmak pro pozitronovou emisní tomografii provedena studie zahrnující PET vyšetření 11 pacientů s využitím 18F-FLT.

Akvizice byla provedena na hybridním skeneru True Point PET/CT Siemens s LD CT na korekci atenuace. Přípravu radiofarmaka pro konkrétní pacienty s aktivitou 350-400 MBq realizovali pracovníci úseku radiofarmacie ÚL MOÚ na poloauto¬matickém systému microDDSA firmy TEMA Sinergie. Akviziční parametry hybridní kamery byly stejné jako v případě FDG-PET studií s tím rozdílem, že v případě celotělového snímání byla akvizice realizována od proximální třetiny stehen kraniálně včetně hlavy. To je zásadní rozdíl oproti FDG-PET vyšetření, kde vysoká aktivita mozkové kůry nepříznivě ovlivňuje hodnocení ostatních částí těla, a proto se celotělovým PET vyšetřením rozumí rozsah od proximální třetiny těla po bazi lební.

Distribuce FLT se za fyziologických podmínek výrazně liší od distribuce FDG. V obraze dominuje vysoká aktivita kostní dřeně, jater a sleziny, proto je oblast horní části břišní dutiny možné hodnotit jenom omezeně (viz obr.1). Aktivita v čase kontinuálně narůstá (viz obr.2) Na základě provedených scanů považujeme za optimální čas na akvizice jednotlivých částí 5-30 minut po aplikaci v případě mozku, u celotělového scanu pak 80-120 minut po aplikaci.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010