Srovnání metod CD34+ and Lin– selekce buněk ze štěpu periferních kmenových buněk pacientů s lymfomy a vyhodnocení jejich ex vivo diferenciace pomocí cDNA microarrays.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: XII. Hematoonkologie

Číslo abstraktu: 110

Autoři: prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.; MUDr. Viera Hrabčáková (roz. Kohútová); RNDr. Irena Koutná, Ph.D.; Mgr. Petr Krontorád; Z. Svoboda; M. Kozubek; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Úvod
Hematopoetické kmenové buňky (hematopoetic stem cells, HSC) jsou schopny v průběhu celého života vytvářet buňky všech krevních řad, a to při zachování schopnosti sebeobnovy a bez změn v karyotypu. Pro klinické účely jsou charakterizovány jako CD34+. Při léčbě některých akutních i chronických leukémií a lymfomů je transplantace kmenových buněk získaných z kostní dřeně nebo sběrem periferních kmenových buněk po exogenní stimulaci a po aplikaci vysokodávkované chemoterapie a radioterapie jedinou možnou kurativní léčbou. V současnosti jsou periferní kmenové buňky preferovaným zdrojem HSCs pro potřeby autologních a alogenních transplantačních režimů, a to hlavně u léčby lymfomů a leukemií. Při autologních transplantacích hrozí kontaminace štěpu HSCs maligními buňkami, proto se velká pozornost věnuje metodám izolace HSCs a jejich chováním v podmínkách ex vivo. V podmínkách in vitro kultivace je možné za pomoci cytokinů indukovat vyzrávání HSCs do žádaných buněčných linií. Tímto způsobem je možné získat expandované linie částečně nebo zcela diferencovaných buněk, které je možné aplikovat za účelem zkrácení doby neutropenie po přípravném předtransplantačním režimu a samotné transplantaci hematopoetických kmenových buněk. Díky některým metodám molekulární biologie je možné také sledování genové exprese v procesu vyzrávání ex vivo kultivovaných HSCs a tyto změny korelovat s dalšími parametry. Jednou z těchto metod je genetické profilování pomocou cDNA microarrays, které umožňují v rámci jedné analýzy charakterizovat velké množství genů. V naší práci jsme se rozhodli použít tuto metodu na sledování exprese vybraných genů významných v průběhu granulocytární diferenciace, a to u dvou rozdílých systémů – u krátkodobě kultivovaných CD34+ a Lin– buněk. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007