Stanovení enzymatické aktivity dihydropyrimidin dehydrogenázy v krevních leukocytech jako prediktoru toxicity fluoropyrimidinových režimů

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P012

Autoři: E. Hlídková; Jiří Lipert; Veronika Drábková; Doc.RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Nejpoužívanějším představitelem fluoropyrimidinových chemoterapeutik je 5-fluorouracil (5-FU). Účinek 5-FU je limitován jeho degradací dihydropyrimidin dehydrogenázou. Dihydropyrimidin dehydrogenáza (DPD, EC 1.3.1.2) je počátečním a limitujícím enzymem v katabolizmu pyrimidinových bází.
Vysoká aktivita DPD v nádorových buňkách může způsobit inaktivaci 5-FU dříve než by se mohl projevit cytotoxický efekt chemoterapeutika. Naopak deficit DPD v somatické nenádorové tkáni vede ke vzniku vážné systémové toxicity, často s letálním následkem.
Aktivitu DPD stanovujeme v krevních mononukleárních buňkách, které se izolují z plné krve s přídavkem EDTA. Z izolovaných buněk se připraví lyzát, ve kterém se stanoví koncentrace celkových proteinů. Po inkubaci leukocytárních proteinů s reakční směsí obsahující [4-14C]-thymin se provede HPLC analýza s radiometrickou detekcí, ve které kvantitativně detekujeme 5,6-dihydrothymin.
Aktivita DPD byla vyšetřena u souboru 50 vzorků zdravých dárců krve a z nich byla stanoveno referenční rozmezí pro normální populaci 22.3±12.1 nmol mg-1-h-1. Dále byla analyzována stabilita DPD v čase 0, 12 a 24 hodin, která potvrdila dostatečnou stabilitu enzymu, která umožní dopravu materiálu do laboratoře při pokojové teplotě do 24 hodin.
Sledování aktivity enzymu umožňuje optimalizaci terapie fluoropyrimidiny, výběr vhodného preparátu a jeho dávkování. Detekce exprese a aktivity enzymu periferních leukocytech v nádoru před zahájením terapie může odhalit pacienty, kteří s velkou pravděpodobností na léčbu fluoropyrimidiny budou reagovat závažnou toxicitou. V těchto případech by pak pacient nemusel být vystavován známému riziku toxicity a mohla by pro něj být navržena jiná forma terapie. Dihydropyrimidin dehydrogenáza je enzym, který katabolicky degraduje více než 80 % přijatého 5-fluorouracilu a limituje tak jeho účinnost.

Poděkování: Práce na projektu byla podporována granty MSM6198959216 a IGA MZCR NC7495.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005