Stanovení exprese ZAP-70 metodou kvantitativní cytometrie, korelace s mutačním stavem IgVH a expresí CD38 u pacientů s diagnózou B-CLL

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 09. Patogeneze a prediktivní faktory hematologických malignit.

Číslo abstraktu: 041

Autoři: prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.; Bc Monika Heidekerová; Doc. MUDr. Martin Trbušek, PhD; MUDr. Viera Hrabčáková (roz. Kohútová); Ing. Viera Kuhrová; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Chronická lymfatická leukémie (B-CLL) je nejčastějším typem leukémie dospělých. Klinický průběh tohoto onemocnění je různý a prognóza kolísá od dlouhodobého přežívání nemocných bez nutnosti protinádorové terapie k časné a rychlé progresi choroby. V současnosti jsou hledány nové prognostické znaky, které by přispěly k lepšímu zhodnocení rizika progrese nemoci u jednotlivých pacientů a reflektovaly biologický původ patologických lymfocytů. Přesná prognostická stratifikace pacientů je nezbytná ke stanovení správné taktiky a intenzity léčby. Přesnější stratifikaci umožňují moderní markery, např. stanovení mutačního stavu pro variabilní části těžkých řetězců imunoglobulinů (IgVH), exprese proteinu ZAP-70 a CD38. Analýza ZAP-70 a CD38 se provádí flow cytometricky, běžně používané metodiky jsou však zatíženy řadou technických problémů. V naší laboratoři jsme u 250 pacientů hodnotili expresi ZAP-70 a CD38 nově vypracovanou metodou kvantitativní cytometrie a korelovali nálezy tohoto vyšetření s dalšími prognostickými znaky (mutační status lokusu IgVH, exprese CD38). Použití kvantitativní cytometrie umožní odstranit dosavadní technické nedostatky ve stanovení ZAP-70 a metodu standardizovat.


Tato práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NR9023-3.

Datum přednesení příspěvku: 30. 11. 2007