Stanovení hladiny LPA u pacientek s ovariálním karcinomem

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 90

Autoři: MUDr. Iva Sedláková, Ph.D.; Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.; doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc.

Hladina LPA (lysofosfatidová kyselina, 1-acyl-2-lyso-sn-glycero-3-fosfát) v plazmě je podstatně vyšší u pacientek s karcinomem ovaria než u zdravých žen. Plazmatická LPA je zvýšena u 98% všech žen s karcinomem ovaria, včetně 90% žen v I.stadiu onemocnění.
Lysofosfatidová kyselina – fosfolipid s vícečetným efektem na nádorové ovariální buňky zahrnující zvýšení buněčné proliferace, zvýšení doby přežití snížením apoptózy, pokles senzitivity k cisplatině, zvýšení invazivity nádorových buněk, zvýšení produkce vaskulárního endoteliálního růstového faktoru a zvyšuje produkci sebe sama. LPA nezpůsobuje podobné odpovědi na zdravých buňkách povrchového epitelu ovaria. Korelace mezi hladinou LPA v plazmě a začátkem, progresí a prognózou onemocnění se ukazuje neobvykle vysoká.
Cílem tohoto projektu je zefektivnění diagnostiky a umožnění záchytu časných stadií ovariálního karcinomu zavedením metodiky stanovení LPA v plazmě pomocí vysokoúčinné kapilární elektroforézy s nepřímou UV detekcí. Výhodou této metody je možnost stanovení hladin jednotlivých subtypů lysofosfatidové kyseliny v biologickém materiálu. Jedná se o LPA (M) 1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycerofosfatidovou kyselinu, LPA (P) 1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycerofosfatidovou kyselinu, LPA (S) 1-stearo-yl-2-hydroxy-sn-glycerofosfatidovou kyselinu, LPA (O) 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycerofosfatidovou kyselinu, LPA (D) 1-decanoyl-2-hydroxy-sn-glycerofosfatidovou kyselina je využívána jako vnitřní standard.
Venózní krev byla k prosinci roku 2003 odebrána u 66 pacientek (16 pacientek s ovariálním karcinomem, 50 pacientek kontrolní skupina). Validačním postupem metody byly stanoveny detekční limity stanovení koncentrace jednotlivých LPAs: LPA(O) 2,8 µmol/l., LPA (P) 2,9 µmol/l, LPA (M) 1,4 µmol/l, LPA (S) 2,1 µmol/l. Opakovatelnost stanovení jednotlivých LPAs určená desetinásobným měřením v jedné sérii je dána variačními koeficienty CV% pro LPA (O) 4,8%, LPA (P) 5,1%, LPA (M) 3,4%, LPA (S) 3,3%. Reprodukovatelnost je stanovena jako porovnání hodnot mezi sériemi a je hodnocena jako CV pro LPA (O) 6,1%, LPA (P) 5,4%, LPA (M) 3,6% a LPA (S) 4,8%.
Význam tohoto projektu je především v možnosti použití stanovení hladiny LPA v plazmě jako nádorového markeru v diagnostice ovariálního karcinomu.

Práce je podporována grantem IGA MZCR 7666-3

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004