Stanovení zodpovědností v procesu plánování a provádění radioterapie.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: VII. Radioterapie nádorů

Číslo abstraktu: 070

Autoři: MUDr. Hana Stankušová, CSc.; Ing. Anna Kindlová

Radioterapie je druhou nejčastěji používanou léčebnou metodou v terapii zhoubných nádorů (ZN) a přibližně polovina všech pacientů se zhoubnými nádory v průběhu své choroby podstoupí léčbu zářením. Až na výjimky, jakými je např. celotělové ozáření, jde o léčbu lokální či regionální, která má za cíl buď samostatně nebo v kombinaci s chirurgickým výkonem nádor zlikvidovat, nebo alespoň zmenšit. Asi 1/3 pacientů umírá v důsledku lokální progrese, proto minimálním cílem na cestě k dosažení uzdravení je dosáhnout lokálněregionálního vyléčení nádoru. K tomu je potřebné aplikovat dostatečně vysokou dávku záření do přesně určeného cílového objemu a zároveň co nejvíce šetřit zdravé tkáně. Aby tento požadavek byl splněn, je třeba provést dlouhou řadu kroků v procesu plánování a provádění léčby zářením, na kterých se podílejí jak lékaři - radiační onkologové, tak radiologičtí fyzici, radiologičtí asistenti, ale také další spolupracující specialisté, kteří hrají úlohu ve správném stanovení diagnózy a v určení rozsahu choroby. Navíc, složitost technických prostředků pro moderní radioterapii dosáhla takového stupně, že osoby,které s nimi pracují, musí absolvovat speciální teoretický a praktický výcvik v používaných metodách. Práce na radioterapii se stává čím dále tím složitější a proto je nutné systémově zpracovat program zabezpečení jakosti v celém procesu od diagnózy přes terapii až po follow up. Lékařské, fyzikální a technické aspekty jsou tak těsně provázané, že požadavky na program zabezpečení jakosti oddělení radioterapie musí zahrnout všechny tyto aspekty a celkový přístup k němu musí být velmi komplexní a respektovat pravidla jasného stanovení všech tří úrovní programu; tj.:
  1. Náplň a oblast působnosti pracoviště
  2. Postupy a zodpovědnosti
  3. Pracovní instrukce
V našem sdělení se budeme věnovat klinickým aspektům přípravy a provádění léčby zářením na úrovni č. 2 tj. stanovení zodpovědností za jednotlivé činnosti. Každé oddělení radioterapie musí mít vypracované svoje standardy pro teleradioterapii i pro brachyterapii obecně i pro jednotlivé diagnózy. Uvedeme několik příkladů jak tento úkol řešíme na radioterapii v Praze ve FN v Motole. Jasné, písemně dokumentované postupy, ve kterých je uvedeno, kdo jednotlivé kroky v procesu léčby zářením provádí a kdo za ně zodpovídá, se musí stát neodmyslitelnou součástí kultury práce na radioterapii, kde dokumentace, ověřování, revize a aktualizace stávajících postupů je náročný a nikdy nekončící proces, ale je to jediný nástroj jak zajistit správné a konzistentní provádění úkonů, snížení pravděpodobnosti nehod a chyb, postupné zvyšování kvality, zvýšení efektivity práce a zlepšení komunikace mezi členy radioterapeutického týmu.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008