Starostlivosť o seniorov s onkologickým ochorením pri poruchách pohyblivosti

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Onkologická péče o seniory

Číslo abstraktu: 207

Autoři: PhDr. Zuzana Schmidtová; Poledníková Ľubica

Gerontologické ošetrovateľstvo je aplikovaný klinický odbor ošetrovateľstva, ktorý sa zameriava na starostlivosť o základné potreby starého človeka, udržanie sebestačnosti a nezávislosti pri bežných denných činnostiach, prevenciu komplikácií, podporu psychickej, fyzickej i sociálnej pohody. Je to komplexná ošetrovateľská starostlivosť o starých zdravých aj chorých, ktorá vedie k upevneniu zdravia, k zmierneniu choroby (k uzdravovaniu) a dosahovaniu sebestačnosti.
Onkologické ošetrovateľstvo je odbor integrujúci špecifické poznatky zo všetkých aplikovaných odborov (napr. pediatrického, chirurgického, interného, gerontologického ošetrovateľstva) s cieľom poskytnúť profesionálnu a kvalitnú starostlivosť pacientom/klientom s nádorovým ochorením vo všetkých vekových kategóriách.
Starostlivosť o seniorov s onkologickým ochorením sa poskytuje ambulantnou a nemocničnou formou nielen na onkologických oddeleniach, ale na starostlivosti sa podieľajú aj doliečovacie zariadenia a zariadenia pre dlhodobo chorých, ADOS, hospice.
Seniori s onkologickým ochorením majú problémy bio-psycho-sociálneho charakteru. Pri poskytovaní starostlivosti nemožno ani jednu stránku preferovať, či opomenúť. V našom príspevku sa však zameriame na problémy zo somatickej oblasti, a to problémy súvisiace s pohyblivosťou u starých ľudí s nádorovým ochorením.
Pohyb sa spája s pojmami – nezávislosť, sebestačnosť, aktívnosť, vysoká kvalita života.
Ak dochádza k poruche, na vyjadrenie novej situácie seniora používame slová ako závislosť, potreba pomoci pri aktivitách denného života (ADŽ), pasivita, znížená kvalita života.
Môže sestra ovplyvniť tento stav? V súčasnosti pracujú sestry metódou ošetrovateľského procesu, ktorého prednosťou je holistický pohľad na pacienta. Výsledkom komplexného posúdenia je diagnostický záver, ktorý dáva priestor pre aplikáciu hlavne nezávislých sesterských intervencií.
Príspevok sa zameriava na posúdenie schopnosti pohybu, upozorňuje na riziká spojené s poruchou tejto schopnosti a dáva priestor na aktivizáciu seniora a zvýšenie kvality jeho života s onkologickým ochorením.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005