STATINY V KOMBINACI S EGFR-TKI U PACIENTŮ S POKROČILÝM NSCLC S MUTACÍ GENU KRAS

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XXI. Nádory hrudníku, plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: XXI/ 318

Autoři: MUDr. Ondřej Fiala; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; Mgr. Zbyněk Bortlíček; RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Východiska:

 Nízkomolekulární tyrozinkinázové inhibitory (TKI), které blokují aktivaci signální dráhy receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), jsou dnes standardně užívány k léčbě pacientů s lokoregionálně pokročilým nebo metastatickým stadiem nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Díky rozvoji molekulární biologie a genetiky byly odhaleny některé biomarkery, které predikují efektivitu léčby EGFR- TKI. Tyto biomarkery představují především aktivační mutace genu EGFR a mutace genu KRAS. Aktivační mutace genu EGFR predikují dobrý efekt léčby EGFR-TKI, na druhou stranu mutace genu KRAS predikují rezistenci k této léčbě (pravděpodobně ne všechny typy této mutace). V nedávné době byly publikovány některé experimentální práce, které prokázaly, že statiny mohou potencovat efekt EGFR- TKI, zejména u buněk s mutací genu KRAS. Cílem příspěvku je porovnání efektivity kombinace statin + EGFR- TKI oproti samotnému EGFR- TKI u pacientů s pokročilým NSCLC s mutací genu KRAS.

Soubor pacientů a metody:

 Soubor pacientů čítá celkem 67 pacientů s pokročilým stadiem NSCLC (IIIB, IV), u kterých byla prokázána mutace genu KRAS a kteří byli léčeni EGFR- TKI (erlotinib, gefitinib). 12 pacientů bylo léčeno EGFR- TKI a současně užívali statiny, 55 pacientů bylo léčeno pouze EGFR-TKI. Genetické vyšetření bylo provedeno metodou denaturační kapilární elektroforézy a PCR sekvence. Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana- Meiera, srovnání bylo provedeno log-rank testem.

Výsledky:

Medián pře žití bez progrese (PFS) u pacientů léčených kombinací statin + EGFR- TKI byl 2 měsíce vs. 1 měsíc u pacientů EGFR- TKI (p = 0,037). Medián celkového přežití (OS) u pacientů léčených kombinací statin + EGFR- TKI byl 14 měsíců vs. 5,4 měsíce u pacientů léčených EGFR- TKI (p = 0,181).

Závěr:

 Výsledky naší studie ukazují, že léčba statiny může efektivně potencovat léčbu EGFR- TKI u selektované populace pacientů s mutací genu KRAS. Jedná se o první studii zaměřenou na toto téma.

Práce byla podpořena: MZ ČR – RVO (FN Plzeň – FNPl, 00669806) a projektem ED2.1.00/ 03.0076 Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015