Status genu Her-2/neu (c-erbB-2) a zkušenosti s jeho 3-letým vyšetřováním v referenční laboratoři.

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Karcinom prsu - pokroky v diagnostice a léčbě

Číslo abstraktu: 142

Autoři: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; MUDr. Markéta Palácová; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; RNDr. Božena Braunerová; MUDr. Kateřina Bouchalová (Špačková), Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.; Mgr. Eva Sedláková

Amplifikace anebo overexprese genu Her-2/neu indikuje nepříznivou prognózu u pacientek s karcinomem prsu. Velkým přínosem pro tyto pacientky je geneticky cílená léčba trastuzumabem (Herceptin). Mezinárodní studie Intergroup ukázala, že při vyšetření pacientských vzorků v lokálních laboratořích (LL) bylo 27% vzorků určeno nesprávně jako pozitivní. Na základě uvedených dat bylo doporučeno vyšetřovat stav Her-2/neu receptorů pouze na větších pracovištích, tj. v laboratořích, které vyšetří více než 250 vzorků ročně. Potřeba standardizovaného vyšetření Her-2/neu přinesla vytvoření národních referenčních center pro stanovení tohoto genu, resp. proteinu. Například ve Velké Británii (s 60 miliony obyvatel) pracují 3 takováto centra – Londýn, Nottingham a Glasgow.
S cílem verifikace statusu genu Her-2/neu byla 1.7.2002 po vzoru zahraničních pracovišť a z iniciativy zdravotních pojišťoven a podpory firmy Roche s.r.o. zřízena Referenční laboratoř pro stanovení Her-2/neu (c-erbB-2) na LF UP v Olomouci. Cílem RL je nejen provádět ověření stupně amplifikace/overexprese u pacientek indikovaných k léčbě Herceptinem, ale i poskytovat servis ostatním pracovištím (poskytovnání referenčních materiálů, metodik apod.).

Metody
Metastatické karcinomy prsu s immunohistochemií (IHC) 2+ a 3+ jsou zasílány z LL na verifikaci genové overexprese a amplifikace do RL. V RL jsou vzorky vyšetřovány immunohistochemicky HercepTestem a akreditovanou FISH metodou, s použitím sondy PathVysion. Obě vyšetření jsou v RL prováděny paralelně a nezávisle, výsledky jsou porovnávány až po vyhotovení.

Výsledky
RL provedla vyšetření již více jak 500 vzorků karcinomu prsu. U 40,4% případů byla detekována neshoda mezi RL a LL o >1 IHC stupeň a u 19,0% o >2 IHC stupně, což je klinicky i ekonomicky významné číslo. Pouze 43,0% pacientek s IHC2+ (LL) bylo konfirmováno jako FISH pozitivní a tedy indikovatelných k léčbě Herceptinem.
RL zároveň provedla studii ve spolupráci s MOU, zaměřenou na rozdíl odpovědi na léčbu u pacientek vyšetřených versus nevyšetřených v RL. Bylo provedeno statistické srovnání odpovědi na léčbu u 83 pacientek nevyšetřených a 42 vyšetřených v RL. Ačkoliv toto srovnání není zatím konečné, již první statistiky prokázaly signifikantně lepší odpověď na léčbu u pacientek vyšetřených v RL a prodloužení doby do progrese u této skupiny pacientek z 37,7 na 64,6 týdne (p=0.02).

Tento projekt je podporován granty MŠMT 6198959216, IGA MZČR 7506-3 a firmou Roche s.r.o.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005