Status genu Her-2/neu (c-erbB-2) a zkušenosti s vyšetřováním v referenční laboratoři

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 01. Predikce účinnosti léčiv směřovaných do EGFR/HER rodiny

Číslo abstraktu: 003

Autoři: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; MUDr. Markéta Palácová; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; RNDr. Božena Braunerová; MUDr. Kateřina Bouchalová (Špačková), Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.; Mgr. Eva Sedláková; Soňa Mlčochová

Amplifikace a/nebo overexprese Her-2/neu genu indikuje nepříznivou prognózu u pacientek s karcinomem prsu. Přínosem pro tyto pacientky je geneticky cílená léčba trastuzumabem (Herceptin®). Mezinárodní studie Intergroup ukázala, že při vyšetření pacientských vzorků v lokálních laboratořích (LL) bylo >27% vzorků určeno nesprávně jako pozitivní. Na základě uvedených dat bylo doporučeno vyšetřovat stav Her-2/neu receptorů pouze ve větších laboratořích, tj. v laboratořích, které vyšetří více než 250 vzorků ročně.
Potřeba standardizovaného vyšetření Her-2/neu přinesla vytvoření národních referenčních center pro stanovení tohoto genu, resp. proteinu. Například ve Velké Británii (s 60 miliony obyvatel) pracují 3 takováto centra – Londýn, Nottingham a Glasgow.
S cílem verifikace statusu genu Her-2/neu byla 1. 7. 2002 po vzoru zahraničních pracovišť a z iniciativy zdravotních pojišťoven a podpory firmy Roche s.r.o. zřízena Referenční laboratoř pro stanovení Her-2/neu (c-erbB-2) na LF UP v Olomouci. V rámci zvyšování kvality vyšetření byla cytogenetická část RL 31. 3. 2005 akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA) dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025, zbylá část RL v současné době proces akreditace podstupuje.
RL provedla vyšetření již více jak 1000 vzorků karcinomu prsu. U 40,8 % případů byla detekována neshoda mezi RL a LL vyšší jak >1 IHC stupeň a u 21,1 % dokonce >2 IHC stupně, což je z klinického pohledu významný rozdíl. Pouze 34,3 % pacientek s IHC2+ (LL) bylo konfirmováno jako FISH pozitivní a tedy indikovatelných k léčbě Herceptinem.
RL zároveň provedla studii ve spolupráci s MOÚ, zaměřenou na rozdíl v odpovědi na léčbu u pacientek vyšetřených vs. nevyšetřených v RL.
Bylo provedeno statistické srovnání odpovědi na léčbu u 83 pacientek nevyšetřených a 42 vyšetřených v RL. Ačkoliv toto srovnání není zatím konečné, již první statistiky poukázaly na lepší léčebnou odpověď a prodloužení doby přežití u této skupiny pacientek z 37,7 na 4,6 týdne.
Práce na tomto projektu je podporována granty MSM6198959216, IGA MZCR NC7506-3, NC7495-3
a MPO 1H-PK/45.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2005