STAV A KVALITA HLÁŠENÍ DAT O MORTALITĚ V NÁRODNÍM ONKOLOGICKÉM REGISTRU ČR

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR; Onkologická informatika

Téma: II. Klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: 027

Autoři: RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

 Východiska:

 Hlavním zdrojem údajů o populační mortalitě zhoubných novotvarů (ZN) v České republice je primárně databáze příčin úmrtí, kterou zpracovává Český statistický úřad (ČSÚ) dle mezinárodních metodik na základě údajů z listu o prohlídce mrtvého. Zemřelému je určena jedna hlavní příčina úmrtí, na základě které jsou zpracovávány oficiální statistické výstupy o populační mortalitě dle příčin úmrtí. Dalším možným zdrojem informací o mortalitě ZN je Národní onkologický registr České republiky (NOR), ve kterém jsou sledovány údaje o příčinách úmrtí dle listu o prohlídce mrtvého, ze kterých je možno určit specifickou mortalitu jednotlivých nádorových onemocnění. Kvalita a úplnost dat o úmrtích v NOR potom určuje využitelnost tohoto zdroje údajů pro hodnocení populační mortality ZN.

 Cíl:

 Byla provedena analýza údajů o mortalitě ZN v populaci ČR podle dat NOR a podle dat ČSÚ se zaměřením na identifikaci hlavních rozdílů mezi těmito zdroji dat u jednotlivých diagnóz a na rozdíly na regionální úrovni. Dále bylo provedeno vyhodnocení dostupných mezinárodních dat o mortalitě ZN (GLOBOCAN, IARC).

 Závěr:

 Mezi hodnotami specifické mortality nádorových onemocnění z populační databáze příčin úmrtí dle listu o prohlídce mrtvého (ČSÚ) a specifické mortality hodnocené z databáze NOR jsou u některých diagnóz významné rozdíly. V některých případech (ZN jater, ZN mozku a míchy) mortalita z dat ČSÚ převyšuje incidenci z dat NOR (obr. 1). Tento jev naznačuje příliš časté přiřazování příčiny úmrtí těmto diagnózám v populačních datech, především v období do roku 2006. NOR zde můžeme považovat za kontrolní databázi, která poskytuje relevantní informace o trendech populační mortality těchto onemocnění. Obdobné vyšší hodnoty mortality oproti incidenci však můžeme zjistit i v mezinárodních datech (GLOBOCAN, IARC), nejde tedy o problém pouze českých dat. Významné rozdíly v trendech mortality dle dat ČSÚ a NOR jsou v posledních letech pozorovány také v některých regionech, tyto jevy naopak indikují možné nedostatky a nepřesnosti v kódování příčin úmrtí v datech NOR. NOR přestavuje dlouhodobě a standardně vedenou epidemiologickou databázi s věrohodnými údaji o výskytu zhoubných nádorových onemocnění, kterou lze použít i pro hodnocení specifické mortality, zejména na úrovni celé populace a při hodnocení dlouhodobých trendů mortality ZN.

 Práce byla podpořena projektem OP VK CZ.1.07/ 2.4.00/ 31.0020 (MŠMT): Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech.

  

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013