Stav a trend mortality na karcinóm prsníka v Čechách a na Slovensku v rokoch 1996 – 2002

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P011

Autoři: M. Letkovičová; A.M. Čelko

Súhrn
Hodnotili sme mortalitu na rakovinu prsníka (C50) v Čechách a na Slovensku v v rokoch 1996 až 2002 podľa databáz štátnych štatistických úradov.
Zisťovali sme:
  • aký je stav a trend v Čechách

  • aký je stav a trend na Slovensku

  • aký je stav a trend v rámci celého spojeného územia bývalého Československa a ako sa líšia trendy v oboch štátoch.

Najnižšia sledovaná samostatná jednotka je jeden okres. Mortalita je udaná v 5-ročných kĺzavých priemeroch ako počet zomrelých na diagnózu C50 na 100.000 žien. Ako štatistická metóda je použitá fuzzy c-zhluková analýza stavu a trendu.

Výsledky:
V oboch štátoch sú preukazne dva vyhranené trendy v mortalite na rakovinu prsníka, pričom oba štáty majú tieto trendy odlišné. V zásade slovenské trendy sú nižšie ako české a rozdiely medzi nimi sú výraznejšie. V rámci Čiech sú trendy približne o polovinu vyššie, ale celé územie je vyrovnanejšie, nie sú tak veľké územné rozdiely, ako na Slovensku. Všetky trendy v oboch štátoch sú stúpajúce.
Čechy majú trendy okolo 31 resp. okolo 42 úmrtí na 100.000 žien, s extrémnym okresom Plzeň – mesto, ktorý má hodnotu cca 52 úmrtí.
Slovensko má nižší zhluk v hodnote cca 22, vyšší je prudko stúpajúci od 30 do 37, extrémny okres je Bratislava s hodnotou okolo 40 úmrtí.
Ak vezmeme obe republiky ako jeden celok, dostaneme celkom jasné územné rozdelenie na vyššiu mortalitu v Čechách a nižšiu na Slovensku. Vysoká mortalita je v oboch štátoch v okresoch, ktoré sú blízke veľkým mestám a naopak, nízka mortalita je v okresoch s dlhodobo nižšou životnou úrovňou. Potvrdzujeme názor, že najvýznamnejší intenzifikačný faktor pre vznik rakoviny prsníka je zvyšovanie socio-ekonomickej úrovne obyvateľstva.

Čechy
Fuzzy c-zhluková analýza preukazne rozložila okresy Čiech na dva vyhranené trendy, ktoré sú zobrazené na obrázku č.1 ako priemerné stredy centroidov, ktoré charakterizujú zhluk.

Pomer mezi triedami je:
1996-2000 1,29
1997-2001 1,31
1998-2002 1,32

Rozdiel medzi oblasťami narastá, oblasť s vysokým stavom má
aj narastajúci trend.
Oblasť v 2. zhluku má stabilnú hodnotu.

Geografická situácia je na mape číslo 1, pričom modrou farbou sú vykreslené okresy v zhluku č.1 (vysoký a narastajúci trend), svetlomodrou farbou sú vyfarbené okresy, ktoré sú viac podobné stavu a trendu v prvom zhluku ako v druhom. Zelenou farbou sú vyfarbené okresy ktoré sú charakterizované 2.zhlukom na grafe. Svetlozelené okresy sú viac podobné druhému zhluku ako prvému.
Priebeh vyhranených českých zhlukov a okrajové okresy, ktoré sú dosť vzdialené, sú zobrazené na obrázku č.2.

Závažnosť rozdelenia je daná proporciou obyvateľstva v jednotlivých zhlukoch (obrázok č.3). Čím vyššie percento obyvateľstva je v zhluku, tým naliehavejšia strategická epidemiologická odozva by mala nasledovať.
V prvom, alebo skôr prvom zhluku, s vysokým a narastajúcim trendom mortality na rakovinu prsníka žije 43% obyvateľstva Českej republiky.
Ako najhorší sa javí okres Plzeň-mesto, najlepšími sú okresy Bruntál a Český Krumlov. Rozdiel medzi nimi je viac ako dvojnásobok, avšak Český Krumlov má v poslednej dobe rastúcu tendenciu.

Obrázok č.2 Percento obyvateľov Čiech v jednotlivých zhlukoch

Obrázok č.3


Na mape Čiech jasne vidíme horší stav a trend v okolí veľkých miest ako je Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice a priľahlých okresoch.
Celá Morava okrem Brna sa javí ako dobrá, s nízkym stavom aj trendom.

Obrázok č. 4 Analýza stavu a trendu mortality na karcinóm prsníka (C50) v Českej republike v rokoch 1996 až 2002


Slovensko
Fuzzy c-zhluková analýza preukazne rozložila aj okresy Slovenska na dva vyhranené trendy, ktoré sú zobrazené na obrázku č.4 ako priemerné stredy centroidov.


Pomer mezi triedami je:
1996-2000 1,65
1997-2001 1,62
1998-2002 1,84

Rozdiel medzi oblasťami narastá, oblasť s vysokým stavom má
aj rýchlo narastajúci trend. Oblasť v 2. zhluku má iba veľmi mierny nárast.

Obrázok č.6 Percento obyvateľov Slovenska v jednotlivých zhlukoch


Obrázok č.7


Na Slovensku, pokiaľ ho hodnotíme rovnakou metódou, ale v samostatnom výpočte, kde sú použité iba slovenské dáta, je vyšší rozdiel medzi „dobrým“ a „zlým“ zhlukom. Oba zhluky, na rozdiel od Čiech, majú narastajúcu tendenciu, vo všetkých okresoch, na celom území pribúda relatívna úmrtnosť na rakovinu prsníka rýchlejšie, ako v Čechách. Ak je pravdivá teória o neblahom vplyve zlepšujúcich sa životných podmienok, tak je táto správa pre Slovákov paradoxne potešiteľná.

Obrázok č.8 Analýza stavu a trendu mortality na karcinóm prsníka (C50) v Slovenskej republike v rokoch 1996 až 2002Česko – Slovensko
V spoločnom výpočte sme urobili fuzzy c-zhlukovú analýzu stavu a trendu mortality na rakovinu prsníka pre všetky okresy Čiech aj Slovenska s cieľom nájsť spoločný alebo rozdielny vývoj v oboch štátoch.

Obrázok č.9

Pomer mezi triedami je:
1996-2000 1,57
1997-2001 1,55
1998-2002 1,55

Oba trendy rastú a rozdiel medzi nimi sa znižuje.

Obrázok č.10


76% obyvateľstva v Čechách a na Slovensku žije v oblasti s vysokou mortalitou na rakovinu prsníka.
Extrémny rozdiel nachádzame medzi okresmi Plzeň-mesto a Kysucké Nové Mesto, ktorý činí až 5-násobok.

Obrázok č.11
Záver
  • v oboch štátoch mortalita na C50 narastá

  • Čechy a Slovensko majú rozdielny stav ale podobný trend

  • v oboch štátoch sú oblasti so stabilným, pomerne nízkym a nerastúcim stavom a oblasti s vysokým a narastajúcim stavom

  • stav v Čechách je vyšší ako na Slovensku a zároveň sú aj rozsiahlejšie oblasti s vysokým stavom, v porovnaní so Slovensko sa skoro celé Čechy javia ako jediná oblasť s vysokým stavom.

  • v oboch štátoch sú oblasti s vysokým stavom situované skôr k priemyselne vyspelým oblastiam, čo by mohlo viesť k domnienke o negatívnom vplyve civilizácie

  • na Slovensku je rozdiel proti tomuto tvrdeniu oblasť južného Slovenska v kraji Banská Bystrica, okresy Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec a Rožňava, ktoré majú obrovskú nezamestnanosť a laznícky spôsob života (jednoduchý a veľmi chudobný).


Bonusový obrázok

Tam, kde Češi začínajú, Slováci končia, ale v poslednej dobe sa veľké slovenské mestá na západe SR
približujú k vysokému stavu v Čechách.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006