Stereotaktická radiochirurgie karcinomu pankreatu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Cílená radioterapie a brachyterapie: lékařské a fyzikální aspekty

Číslo abstraktu: 110

Autoři: Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA; MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.; Ing. Lukáš Knybel; Ing. Břetislav Otáhal; RNDr. Jiří Seget

Úvod

Výsledky léčby lokálně pokročilého inoperabilního karcinomu pankreatu jsou tristní. Dvouleté přežití se blíží nule a navíc je současná standardní léčba (radiochemoterapie, případně samostatná chemoterapie) velmi špatně tolerována. Pacient je tudíž konfrontován jednak s infaustní prognózou a jednak s léčbou, která mu výrazně zhoršuje kvalitu krátného zbytku jeho života.

Stereotaktická radiochirurgie je léčebnou metodou, která umožňuje aplikaci velmi vysokých dávek záření do cílového objemu v malém počtu frakcí. V této indikaci má potenciál ke sterilizaci lokálního onemocnění a rychlé a účinné paliaci obtíží.

Metody a výsledky

Prezentace se zabývá teoretickými východisky, technickými možnostmi a prvními klinickými zkušenostmi pracoviště autorů se stereotaktickou radiochirurgií pomocí přístroje CyberKnife u karcinomu pankreatu. Popisuje techniku řízení obrazem v reálném čase, kompenzaci dýchacích pohybů a míru preciznosti uvedené metody. Nakonec podává přehled léčby prvních 20 pacientů s lokálně pokročilým, inoperabilním nemetastatickým karcinomem pankreatu.

Závěr

Stereotaktická radiochirurgie představuje účinnou a v ČR již dostupnou paliativní léčbu pro pacienty s inoperabilním karcinomem pankreatu.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011