Stereotaktické biopsie v diagnostice minimálního karcinomu prsu

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontraverze v diagnostice a léčbě časného karcinomu prsu, standardní postupy vs. nestandardní. I.Blok: Diagnostika

Číslo abstraktu: 007

Autoři: M. Šťovíčková; MUDr. Jana Frýbová; H. Bitmanová; MUDr. Jana Žížalová

Cíl:
Hlavním cílem je snižovat počty pacientek indikovaných k diagnostické biopsii chirurgickým přístupem a omezit tak traumatizaci prsní tkáně z diagnostických příčin. Zhodnotit spolehlivost biopsie se stereotaktickým zaměřením u pacientek se suspektním MMG nálezem BI-RADS kategorie 4 a 5, který nemá korelát v USG obraze.

Materiál a metodika:
Stereotakticky řízené core needle biopsie (S-CNB)provádíme od 4/2002. Od 1/2005 máme k disposici stereotakticky řízenou vakuovou biopsii (S-VAB).
Celkově jsme provedli 366 core needle biopsií (14G jehlou Bard Magnum Gun-em) a 149 vakuových biopsií (11G jehlou Mamotomem).
Biopsie provádíme vsedě v kraniokaudální nebo mediolaterální projekci.
Při S-CNB odebíráme nejméně 5 vzorků s výstřelem 22mm z plochy 5x5mm, při S-VAB nejméně 12 vzorků. Po odběru provádíme vždy specimen radiografii, pokud bylo vyšetření provedeno kvůli suspektním mikrokalcifikacím, které jsou zdaleka nejčastější indikací k výkonu. Další je porucha architektoniky nebo drobné ložiskové léze neidentifikovatelné sonograficky. Při S-VAB provádíme též snímek místa odběru po výkonu k posouzení přítomnosti či nepřítomnosti residuálních kalcifikací. U S-CNB značíme bioptický kanál suspenzí C adsorbens, při S-VAB vkládáme lokalizační klip, pokud na snímku po výkonu je patrno, že kalcifikace byly odstraněny kompletně. Vždy byla doporučena kontrolní MMG vyšetřovaného prsu za 6 měsíců bez ohledu na výsledek biopsie, jejímž cílem bylo zjistit včas event. progresi nálezu v případě falešně negativního výsledku.
Stereotaktické biopsie provádáme také jako vyžádané z jiných pracovišť.

Výsledky:
Celkově jsme vyšetřili 513 pacientek, v 59 případech s multifokálním nebo bilaterálním nálezem. Bioptovali jsme spikulární léze v 41 případech, ložiskové formace v 18 případech, kalcifikace ve 454 případech. Biopticky jsme prokázali 46 ICA, 127 CIS, atyp. hyperplasií 74.
258 pacientek mělo nález benigní dysplasie. Celkem provedeno 17 rebiopsií, z čehož jedna měnila výsledek z benigního na maligní, ostatní diagnozu potvrdily. Následující dva grafy ukazují poměr benigních biopsií ku maligním a biopsiím s ADH nebo ALH u biopsií prováděných vakuovou technikou a biopsií core needle technikou. Z grafů je zřejmý nárůst nebenigních biopsií provedených vakuovou technikou. Zvyšuje se počet zachycených invazivních tumorů a záchyt atypických hyperplasií.181 pacientek prodělalo chir. výkon, ICA byl zjištěn u 52 pacientek, CIS u 90, atypie, bez malignity u 19, benigní změny u 20. U dalších 76 byl chir.výkon indikován, ale neznáme def. histologii. 14 pacientek se rozhodlo doporučený chir. výkon nepodstoupit. Zastoupení velikosti tumorů v definitivní histologii ukazuje následující graf.Závěr:
Z našeho souboru pacientek, které vyšetření podstoupily, vyplývá, že tato metoda je cenným pomocníkem v diagnostice karcinomu prsu. Omezuje nutnost chir. biopsií z diagnostických příčin o více než 50%. Se zavedením vakuové techniky do praxe se zlepšuje senzitivita metody. Problémem zůstává komunikace s vysílajícími pracovišti, nedaří se získat v dostatečné míře definitivní histologie u pacientek, které se rozhodnou pro chir. výkon jinde než na našem pracovišti.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006