Stránky České onkologické společnosti ČLS J.E.P. www.linkos.cz

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: Programy organizace onkologické péče

Číslo abstraktu: 006

Autoři: PhDr. Petra Nováková; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Úvod
V říjnu 2004, téměř přesně 5 let po té, co byly stránky ČOS ČLS JEP uvedeny poprvé na internet, byla představena onkologické veřejnosti nová verze stránek České onkologické společnosti. Stalo se tak, stejně jako před 5 lety, na Jihočeských onkologických dnech. Stejná akce, stejné datum, stejná adresa na internetu. Je tedy vůbec něco nového?
Pět let je dlouhá doba pro onkologii, odbornou společnost i internet. Těch 5 let je znát!

Cílem této prezentace je představit Vám současný stav internetových stránek České onkologické společnosti a nechat Vás nahlédnout do plánů, které má společnost se stránkami do budoucna. Chceme Vás pozvat na www.linkos.cz jako návštěvníky i jako spolutvůrce.

Současnost
Linkos je i nadále stránkami pro členy onkologické společnosti a ostatní odborníky zabývající se onkologickou tematikou. Obsažené informace se týkají společnosti a jejích aktivit, dění v onkologii v České republice a vzdělávání. Stránky mají 6 základních modulů, z nichž se některé překrývají tak, aby rozdílná logika různých návštěvníků dovedla všechny neomylně k informacím, které potřebují. Základní moduly a jejich jednotlivé části najdete na obrázku č. 1 : Mapa webu.

Organizační informace
Tento modul informuje o České onkologické společnosti. Nové je rozšíření informací o dění v sekcích ČOS: sekci diagnostické a prediktivní onkologie, pediatrické onkologie, onkochirurgie a pneumoonkologické sekci. Další novou částí je kalendář ČOS a historie společnosti. Nejnavštěvovanější částí v rámci organizačních informací jsou zápisy ze zasedání výboru ČOS.

Celoživotní vzdělávání
Celoživotní vzdělávání je nejrozsáhlejší a nejnavštěvovanější částí stránek. Modul překračuje hranice stránek odborné společnosti a stává se křižovatkou směrující uživatele k informacím „o“ a „pro“ vzdělávání. Základem vzdělávacího modulu je rozsáhlý kalendář odborných a zahraničních akcí. Linkos se snaží zařadit všechny relevantní onkologické a hematoonkologické kongresy a konference, aktivně dohledává informace o tuzemských akcích u organizátorů a nabízí prostor pro zveřejnění organizačních a programových informací. Kalendář obsahuje nyní informace o 170 odborných onkologických kongresech a konferencích počínaje říjnem 2004. Poslední co si lze již podle kalendáře naplánovat je 12. světový kongres o gastrointestinálních tumorech v roce 2010.
Kalendář slouží k plánování. Po skončení kongresu je návštěvník přesměrován na část nazvanou Z kongresů. Zde nalezne informace o právě skončené akci, odkaz na elektronický sborník a seznam příspěvků z České republiky. Zatím je takto zpracováváno 6 velkých zahraničních akcí (ASCO, ECCO, ESMO, ASH, EHA, ISH). Linkos nabízí prostor k uveřejnění informací, sborníku nebo třeba fotografií po skončení kongresu i organizátorům tuzemských konferencí, nad kterými převzala záštitu Česká onkologická společnost.

Co dále najde návštěvník v části Celoživotní vzdělávání?
  • Informace o kurzech a seminářích s možností přidat informace o vzdělávací akci přímo na stránkách (uveřejněno až po ověření webmasterem)

  • Adresář lékařských fakult a univerzitních center a informace z Katedry klinické onkologie IPVZ.

  • Časopis Klinická onkologie v plném textu s elektronickým archivem od roku 1988.

  • Soubor 150 časopisů s onkologickou tematikou s odkazy na elektronické verze, doplněné informacemi o nakladateli, míře zpoplatnění, periodicitě a impakt faktorem.

  • Soubor knih se omezuje na knihy s onkologickou tematikou, které byly publikovány v posledních 10 letech v České republice.

  • Odkazy na medicínské portály, lékařské databáze a další z oblasti onkologie a medicíny

  • Přehled publikací výsledků randomizovaných klinických studií, popř. velkých retrospektivních analýz, seřazených podle indikací/orgánových skupin.

  • Celý modul doplňuje vstup do elektronických slovníků a encyklopedií..Informace pro praxi
Tato skupina přináší praktické informace pro práci lékařů, jako jsou klasifikace, odkazy na databáze klinických studií a odkazy do systémů zabývajících se sbě rem a interpretací dat z Národního onkologického registru, odkazy na číselníky, pojišťovny a nechybí ani odkazy na všechny relevantní orgány a instituce.
Za pozornost stojí dále vlastní vyhledávací rozhraní databáze AISLP, informačního systému léčivých přípravků registrovaných v České Republice.
Svým způsobem unikátní je databáze tuzemských i zahraničních standardů léčebné péče. Kromě aktualizovaného vydání Zásad cytostatické léčby maligních onemocnění onkologické společnosti jsou zde obsaženy informace o dalších 180 dokumentech. Databáze obsahuje doporučené postupy, metodické pokyny a standardy s onkologickou tematikou používané a ověřené na vybraných pracovištích v České republice nebo vytvořené jednotlivými odbornými společnostmi a sdruženími (ČOS ČLS JEP, NCCN, ASCO, ESMO, ASH). Vyhledávat lze podle indikace, druhu standardu a pracoviště nebo společnosti. Záznam o dokumentu obsahuje základní údaje a odkaz na elektronickou verzi standardu na stránky pracoviště či společnosti, bylo-li to umožněno. Lze tak na jednom místě získat přehled existujících našich i zahraničních standardů k dané indikaci.

Další novinky
Za připomenutí na nových stránkách Linkos dále stojí Národní onkologický program ČR, kde lze najít nejen znění programu, ale i pravidelně aktualizovaný seznam subjektů, které se zavázaly k podpoře NOP a další informace.
Na stránkách lze také zadat inzerát pracovního místa v onkologii či poptávku lidí, kteří hledají práci v této oblasti.
V tiskovém centru naleznete vždy v pátek informace, které byly zveřejněny v denním tisku, včetně regionálního, agenturách, rozhlasu, TV a internetových portálech na zadaná témata.
Linkos obsahuje i část určenou pro pacienty, informace jsou omezeny na odkázání laické veřejnosti na regionálně uspořádaný seznam onkologických pracovišť a na stránky na českém internetu, které jsou zcela, nebo alespoň částečně určeny veřejnosti.

Aktualizace a autorský kolektiv
Nové stránky České onkologické společnosti ČLS J.E.P. jsou aktualizovány několikrát do týdne. K zadávání jakýchkoliv změn je oprávněn předseda onkologické společnosti Prof.MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. a všichni členové výboru ČOS. Adresář ČOS udržuje aktuální paní sekretářka ČOS. Informace o sekcích ČOS zadává vedení těchto sekcí a jimi pověření: MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. (SDPO), prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. (SPO), prof. MUDr., DrSc. Miloslav Duda (SOCH), prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. a doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (SPNO). Časopis Klinická onkologie je aktuální díky dlouholeté spolupráci s redakcí časopisu v MOÚ, především sekretářem redakce ing. Zdeňkem Boušou. Na rozvoji spolupracuje MUDr. Marek Svoboda z MOÚ, technické provedení a programování zajišťuje paní Kamila Thomová ze společnosti Solidea a spolutvůrcem a koordinátorem stránek je PhDr. Petra Nováková ze společnosti Roche, s.r.o.
Další skupinou, která může ovlivňovat obsah stránek v daných oblastech jsou její návštěvníci, kteří pomocí on-line formulářů mohou zejména:
• Upozornit na chybějící konferenci kongres s onkologickou tematikou
• Požádat o přidání informací o semináři nebo kursu
• Přidat nabídku nebo poptávku pracovního místa
• Přidat nebo opravit záznam o pracovišti nebo údaj v adresáři členů
• Přidat informace o knize

Všechny informace jsou nejprve verifikovány a potom teprve uveřejněny na stránky. Mimo tento výčet je možno využít adresy na stránkách k zaslání námětů a připomínek k jakékoliv oblasti: petra.novakova@roche.com

Návštěvnost
Nové stránky České onkologické společnosti na adrese www.linkos.cz dokladují správný směr svého vývoje svou stále rostoucí návštěvností. Počet unikátních návštěvníků stoupl z průměrných 540 za měsíc (18 denně) před uveřejněním nové verze na 4200 za měsíc (150 návštěvníků denně). Pro srovnání: dlouhodobá statistika z roku 2003 byla 10 přístupů denně. Dnes ve většině pracovních dnů navštíví Linkos přes 200 návštěvníků denně, většinou ze serverů velkých i menších nemocnic a fakultních center. Nejnavštěvovanější je kalendář odborných akcí.

Budoucnost
Vzrůstající návštěvnost vede logicky ke snaze nabízet cílové skupině další informace a zlepšení a rozvíjet nové stránky tak, aby návštěvnický boom nebyl jen otázkou několika prvních měsíců po uvedení na internet. Rozpracováno je několik novinek od vlastního vstupu na Medline po anglickou zkrácenou verzi stránek. Nejrozsáhlejším v současné době rozpracovaným projektem pro uživatele www.linkos.cz je databáze tuzemských konferenčních abstrakt z oblasti onkologie. Měla by být ojedinělým zdrojem odborných informací, přednesených na kongresech a konferencích v České republice, které byly podpořeny Českou onkologickou společností a jejichž organizátoři se připojili k této iniciativě. Elektronická podoba umožní tematické prohledávání podle slov z názvu, nebo v abstraktu v každé jednotlivé konferenci, nebo napříč konferencemi. Možné bude i vyhledávání podle autorů a třídění podle kategorií a témat.

Závěr
Stránky ČOS na internetu jsou nové, pravidelně a často aktualizované, s vysokou návštěvností a projekt jejich dalšího rozvoje v příštích měsících a letech je poměrně bohatý. Podívejte se na Linkos, choďte na Linkos, nebudou to zbytečné cesty!

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005