STRATEGICKO-TAKTICKÝ PROTOKOL LÉČBY KARCINOMU PROSTATY PŘEDKLÁDANÝ ÚSTAVEM RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1. LF UK A FN BULOVKA PRAHA

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Karcinom prostaty IV

Číslo abstraktu: 020

Autoři: Doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.; MUDr. Kateřina Dědečková

ÚVOD


Vzhledem k nově publikovaným skutečnostem v oblasti neoadjuvantní i adjuvantní hormonální léčby a radikální radioterapie byl v ÚRO FN Bulovka vypracován nový protokol kurativní léčby karcinomu prostaty.

MATERIÁL A METODY


Strategická část protokolu určuje zařazení pacientů do 3 rizikových skupin dle stadia T, Gleason score (GS) a hodnoty vstupního PSA. Pacienti nízkého rizika (T1-2, GS 2-6, PSAmensinez10 – platí všechna kritéria) jsou léčeni buď radikální prostatektomií, radikální radioterapií nebo jsou pouze sledováni (asymptomatičtí pacienti s předpokládanou dobou života do 10 let). Pacienti středního rizika (T2, GS 7 nebo PSA 10–20) jsou doporučeni k radikální prostatektomii s pánevní lymfadenektomií, k samostatné radikální radioterapii (při PSAmensinez15 a GSmensinez7) či neoadjuvantní hormonální léčbě s následnou radikální radioterapií (PSAvetsinez15 nebo GS = 7). Pacienti vysokého rizika (T3a-T4, GS 8–10, PSAvetsinez20 – platí jedno z kritérií) jsou léčeni neoadjuvantní hormonální léčbou následovanou radikální radioterapií a adjuvantní hormonální léčbou, popř. radikální prostatektomií (GS 8–10) a adjuvantní hormonální léčbou. U pacientů s krátkou předpokládanou dobou života a vysokým rizikem je indikována pouze totální androgenní blokáda. Pacientům s lokoregionálně pokročilým onemocněním (N+) je nabídnuta radikální radioterapie s adjuvantní hormonální léčbou či totální androgenní blokáda.
Taktice radikální radioterapie s definicí cílových objemů a velikostí dávky je věnována následná část protokolu. Při plánování radioterapie vycházíme z rozsahu onemocnění, hladiny vstupního PSA, GS a hodnot pravděpodobnosti postižení semenných váčků a lymfatických uzlin (nomogramy podle Partina).

ZÁVĚR


Předkládáme návrh protokolu se zapracováním nových, částečně kontroverzních přístupů k léčbě karcinomu prostaty (indikace neoadjuvantní a adjuvantní hormonální léčby, dávka kurativní radioterapie na oblast prostaty). Tento návrh byl již akceptován kolegy spolupracujících urologických i onkologických pracovišť, proto jej předkládáme k širší diskuzi.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2005