STRATEGIE AKTIVNÍHO DOHLEDU LOKALIZOVANÉHO KARCINOMU LEDVINY STADIA T1A

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 091

Autoři: MUDr. Ivo Čapák; MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; MUDr. Daniel Macík; MUDr. David Miklánek; MUDr. Michal Staník; MUDr. Martin Šustr

V posledních dekádách je patrný nárůst detekce incidentálních karcinomů ledviny (48–66% diagnostikovaných RCC), zvýšená incidence tzv. small renal masses menších než 3 cm (SRM) ohraničených na orgán a pokles mortality na RCC z 37% (1997) na 25% (2007). V léčbě lokalizovaného karcinomu ledviny dominuje chirurgická léčba s převahou nefron šetřících výkonů (výborné onkologické výsledky, dobrá kvalita života). Alternativou u vybraných pacientů jsou minimálně invazivní ablativní technologie a aktivní surveillance. SRM jsou detekovány nezřídka u starých polymorbidních nemocných s vysokým rizikem perioperační mortality a morbidity. Až 20% SRM je benigních, jen 20–25% SRM má agresivní chování. Prognóza: Menší renální tumory jsou častěji benigní a nižšího grade než větší tumory, agresivnější potenciál je patrný u tumorů větších 3 cm. Tumory 3–4 cm prům. mají 6–8% riziko metastazování, 5letá spec., nádo rová mortalita u tumorů do 4 cm bez MTS je 2,9%. Prevalence metastazování roste o 3,5% na 1 cm zvětšení primárního tumoru. Vznik metastáz nebyl doložen při absenci růstu, RCC vyššího grade rostou rychleji. Rychle rostoucí masa je definována zdvojením svého objemu za 1 rok. Parametry zobrazovacích vyšetření (CT, MR) nejsou schopny predikovat progresi a celkovou prognózu. Většinu SRM menších 5 mm nelze charakterizovat. Význam renální  biopsie: Umožňuje lepší selekci pacientů pro aktivní sledování, výkon je relativně bezpečný (krvácení méně než 1%), až 37%  biopsiií SRM je nediagnostických, až 17% onkocytomů je infiltrováno hybridním chromofobním RCC. Mnohočetný tumor vyžaduje mnohočetnou  biopsii. Strategie aktivní surveillance: Není definován cut-off promptní intervence ve vztahu k velikosti a růstu tumoru. Před zařazením do protokolu sledování je indikována renální  biopsie. Pacient musí být informován o malém, ale nezpochybnitelném riziku progrese a o možnosti promeškání vhodného okamžiku zahájení kurativní léčby, o absenci kurativní salvage terapie při diseminaci. Vylučovací kritéria aktivní surveillance: tumor větší 4 cm, tumor 3–4 cm prům. zdvojivší objem za méně než 12 měsíců, Fuhrmann vysokého grade bez ohledu na velikost tumoru, známky vyššího stadia v CT (MR) obrazu bez ohledu na velikost tumoru. Pacient mladší 60 let. Protokol sledování vyžaduje excelentní spolupráci ze strany pacienta, optimální schéma sledování není známo. Doporučeno: 1. rok CT (MR) a 3 měsíce, 2.–3. rok a 6 měsíců, dále a 12 měsíců. Ultrazvuk může poskytnout adekvátní výsledky měření.

Podpořeno MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014