Studie fáze II orální vinorelbin a kapecitabin u nemocných léčených pro metastatický karcinom prsu (MBC) a předléčených antracykliny.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XIX. Konzervativní léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 177

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.; MUDr. Lucie Šefrhansová; MUDr. Ivana Pavlíková; MUDr. Marie Votavová; MUDr. Marcela Šedivá; prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.; R. Kozevnikova; Ing. Stanislav Kormunda

Záměr
Optimální chemoterapie pro metastatický či pokročilý karcinom prsu má být účinná a být zatížena minimální toxicitou. Naše studie se zabývala efektivitou a bezpečností orální chemoterapie vinorelbin a kapecitabin v prvé či druhé linii léčby metastatického či pokročilého karcinomu prsu.


Nemocní a metoda
Fáze II multicentrická studie, první a druhá linie léčby MBC u nemocných s vyčerpaným efektem antracyklinů.

Léčebné schéma: orální vinorelbin 60 mg/m2 den 1+8, orální kapecitabin 1000 mg/m2 dvakrát denně den 1-14, opakovat po 21 dnu. Bylo léčeno 115 nemocných s MBC. Medián věku nemocných 58 let, rozmezí 40-75 let. Všichni nemocní byli předléčení adjuvantní chemoterapií na bázi antracyklinů.


Výsledky
U 115 vyhodnotitelných nemocných bylo dosaženo léčebné odpovědi u 65 nemocných 56.5% (OR=CR+PR). Kompletní remise (CR) bylo dosaženo u 22 (19.1%) nemocných. Částečné odpovědi (PR) u 43 nemocných (37.4%). Stabilizace onemocnění (SD) bylo dosaženo u 36 nemocných (31.3%). 14 nemocných (12.2%) během léčby progredovalo. Medián času sledování byl 10 měsíců. Medián času do progrese 10,5 měsíce. Medián přežití 17,5 měsíce.


Závěr
Kombinace orální chemoterapie vinorelbin a kapecitabin prokazuje velmi nadějnou účinnost u nemocných s MBC s velmi nízkou toxicitou. Vzhledem k možnosti léčby doma je tato léčba velice pozitivně hodnocena nemocnými.


Klíčová slova: fáze II studie, vinorelbin, kapecitabin, orální chemoterapie, metastatický karcinom prsu

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008