STUDIUM EXPRESE GENŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA BIOGENEZI MIKRORNA U PACIENTŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 267

Autoři: Bc. Petra Faltejsková; Bc. Alena Kovaříková; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Východiska:

MikroRNA (miRNA) jsou krátké nekódující jednořetězcové RNA o délce 18-25 nt, které post-transkripčně regulují genovou expresi až jedné po­loviny lidských genů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byly produkovány ve správný čas na správném místě a v přiměřeném množství. Biogeneze miRNA za­číná transkripcí, která je následována početnými kroky, jež vedou ke zpracování primární miRNA na zralou miRNA. Každý krok této dráhy je předmětem slo­žité regulace a jakékoliv narušení kontrolních mechanizmů, a tedy i celé dráhy, může vést ke vzniku závažných onemocnění, včetně těch nádorových. Cílem této studie bylo stanovit expresi 19 genů podílejících se na biogenezi miRNA u pacientů s kolorektálním karcinomem.

Soubor pacientů a metody:

V první fázi studie byla analyzována exprese 19 vybraných genů (EIF2C1-4, GEMIN4, DDX20, TARBP2, DICER1, XPO5, DROSHA, DGCR8, POLR2A, DDX5, DDX17, ADAR, ADARB1, TNRC6A, LIN28A/B) podílejících se na biogenezi miRNA v nádorové tkáni 30 důkladně klinicky charakterizovaných pacientů s kolorektálním karcino­mem (CRC) a současně ve 30 paralelních sliznicích pomocí qRT-PCR. Vybrané signifikantní geny byly následně validovány ve druhé fázi studie na nezávislém souboru 90 pacientů s CRC. S využitím Wilcoxonova testu byly identifikovány geny s rozdílnou expresí v nádorové tkáni a ve zdravé střevní sliznici a pomocí Kruskal-Wallisova testu byla provedena korelace s dostupnými klinicko-patologickými znaky pacientů.

Výsledky:

První fáze studie prokázala signifikantně zvýšenou expresi analyzovaných genů v nádorové tkáni pacientů oproti zdravé střevní sliznici (p < 0,05), což naznačuje, že u pacientů s CRC dochází ke kom­pletní deregulaci dráhy podílející se na biogenezi miRNA. Výsledky validační fáze studie budou součástí našeho příspěvku.

Závěr:

Přestože přesné mecha­nizmy podílející se na deregulované expresi miRNA u pacientů s nádorovými onemocněními nejsou dosud uspokojivě popsány, předpokládáme, že změny v množství či funkci proteinů podílejících se na biogenezi těchto molekul mohou vést nejen ke vzniku, ale i k progresi onemocnění, a mohly by se tak stát no­vými cíli protinádorové léčby.

Práce byla podpořena grantovým projektem IGA MZČR NT13860-4/2012

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013