Studium interakce metalothioneinu s ethylendiamin– N, N, N`, N`-tetraoctovou kyselinou

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Pokroky v molekulární biologii nádorů

Číslo abstraktu: 054

Autoři: Mgr. Jitka Petrlová, Ph.D.; O. Blaštík; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; R. Mikelová; MUDr. Lucia Trnková; Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.; F. Jelen; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Klíčová slova
Metalothionein; kovy vázající proteiny; interakce; EDTA; těžké kovy; visící kapková rtuťová elektroda; diferenční pulzní voltametrie; krevní sérum; lidská moč

Úvod
V posledních deseti letech je věnována pozornost zvýšené expresi metalothioneinu v lidských tkáních v souvislosti s rakovinovým onemocněním. Jedná se zejména o nádory epiteliálních buněk tzv. karcinomy, vycházející jak z povrchového epitelu tak i epitelu žláz jednotlivých orgánů. Množství metalothioneinu je v nádorech studováno jako nový prognostický faktor: i) v progresi onemocnění ii) přežití pacientů iii) korelací s histologickým typem iv) stupněm onemocnění v) nádorovým gradingem a vi) výskytem metastáz. K analýze obsahu MT byla vypracována řada technik. Významné postavení mají imunologické techniky. V laboratorní diagnostice jsou využívány monoklonální protilátky označené jako E9. Značnou nevýhodou imunologických technik je příprava protilátek. Z tohoto důvodu jsou hledány metody, které budou vysoce specifické, senzitivní a přitom nebudou instrumentálně náročné. Takovou možnost nabízejí metody elektrochemické. Cílem této práce bylo studium interakce metalothioneinu se silným chelatačním činidlem ethylendiamin– N, N, N`, N`-tetraoctovou kyselinou (EDTA).

Materiál a Metody
Chemikálie
MT z králičích jater (MW 7143), obsahující 5,9 % Cd a 0,5 % Zn, byl zakoupen u firmy Sigma Aldrich (St. Louis, USA). Tris(2-carboxyethyl)phosphin (TCEP) byl vyroben Molecular Probes (Evgen, Oregon, USA). Chlorid sodný, EDTA a ostatní použité chemikálie byly získány v čistotě ACS od společnosti Sigma Aldrich. Zásobní roztok standardu MT 10 µg.ml-1 byl připraven za využití ACS vody (Sigma-Aldrich, USA) a uložen ve tmě při –20 °C. Pracovní standardní roztoky byly vždy připravovány denně a to naředěním ze zásobního roztoku.


Elektrochemické stanovení
Elektrochemické stanovení bylo provedeno pomocí přístroje AUTOLAB analyzátor (EcoChemie, Netherlands), který byl napojený na VA-Stand 663 (Metrohm, Switzerland), používala se pracovní cela s tříelektrodovým systémem. Pracovní elektrodou byla visící rtuťová kapková elektroda (HMDE) s plochou kapky 0,4 mm2. Referentní elektroda byla Ag/AgCl/3M KCl a pomocná elektroda byla uhlíková tyčinka. Základní elektrolyt byl 0,5 M NaCl, pH 6,4 kyslík byl odstraněn bubláním argonem pro dobu 120 s. DPV parametry: poč áteč ní potenciál -1,2 V, koneč ný potenciál -0,3 V, modulač ní č as 0,057 s, step potenciál 1,05 mV/s a modulační amplituda 25 mV.

Výsledky a diskuse
Elektrochemické chování metalothioneinu
Nejdříve jsme přistoupili k základní elektrochemické mcharakterizaci metalothioneinu (1µM) (králičí játra, Mr 7065, MTCd5Zn2) pomocí diferenční pulzní voltametrie v základním elektrolytu 0,5 M chloridu sodného. Získali jsme voltametrické křivky na kterých byly velmi dobře pozorovatelné signály při potenciálu kolem -0,95 V, -0,65 V a -0,40 V. Pozorované signály odpovídají navázaným těžkým kovům (kadmium, zinek) do klasterů metalothioneinu (Obr. 1).

Interakce EDTA s metallothioneinem
Je známo, že ethylenediamin-N, N, N`, N`-tetraoctová kyselina (EDTA) je schopna intenzivně vyvazovat těžké kovy i z biologických struktur. Na základě spektrofotometrických měření se předpokládá, že interakce mezi EDTA a MT probíhá podle následujících kroků i) MTCd5Zn2 + EDTA = zhroucení klasterů a vzniká M-S-protein (M – těžký kov; T – thionein) ii) M-S-protein = M+ S– protein = M+ + S– protein a iii) M+ + EDTA– = MEDTA m[Yue, 1996 #122]. V našich experimentech bylo k 1µM MTCd5Zn2 postupně přidáváno rozdílné množství EDTA, až do konečné mkoncentrace 500 µM. Po každém přidání EDTA, byl roztok intenzivně míchán (1400 rpm) a probubláván argonem do dobu 240 s. Po ukončení reakce byla měřena voltametrická křivka. Zjistili jsme, že se vzrůstající koncentrací EDTA dochází k poklesu signálů při potenciálech -0,95 V (zinek vázaný do MT) a -0,40 V (kadmium vázané do MT). Signál při potenciálu -0,6 V se vzrůstající koncentrací EDTA postupně vzrůstal (Obr. 2).S postupně zvyšující se koncentrací EDTA signály MT(Zn) a MT(Cd) postupně vymizí. MT ze kterého byly pomocí EDTA
odstraněny všechny kovy poskytl pouze jeden signál při potenciálu -0,60 V.

Závěr
V našich experimentech se podařilo pomocí elektrochemických technik prokázat, že EDTA intenzivně vyvazuje těžké kovy z metalothioneinu. Pomocí námi navrženého postupu je možné připravit a velmi snadno detekovat protein neobsahující ve své molekule ionty těžkých kovů. Takto připravený protein je možné využít pro podrobnější studium interakcí MT s těžkými kovy, a především s protinádorovými léčivy.

Literatura
 1. S.E. Theocharis, A.P. Margeli, A. Koutselinis, Int. J. Biol. Markers 18 (2003) 162.
 2. J. Zelená, J. Vacek, J. Petrlová, J. Hradecký, R. Kizek, in R. Vyzula, J. Žaloudík (Editors), XXVIII. Brněnské onkologické dny, Masarykův onkologický ústav, Brno, 2004, p. 91.
 3. J. Zelená, D. Potešil, J. Vacek, V. Adam, J. Hradecký, R. Prusa, R. Kizek, B. Vojtěšek, Klinická onkologie 17 (2004) 190.
 4. V. Adam, J. Zehnalek, J. Petrlova, D. Potesil, B. Sures, L. Trnkova, F. Jelen, J. Vitecek, R. Kizek, Sensors 5 (2005) 70.
 5. V. Adam, J. Petrlova, D. Potesil, J. Zehnalek, B. Sures, L. Trnkova, F. Jelen, R. Kizek, Electroanalysis in press (2005).
 6. M. Dabrio, A.R. Rodriguez, Analusis 28 (2000) 370.
 7. M. Dabrio, A.R. Rodríguez, Anal. Chim. Acta. 406 (2000) 171–181.
 8. M. Dabrio, A.R. Rodríguez, Anal. Chim. Acta. 424 (2000) 77–90.
 9. M. Dabrio, A.R. Rodríguez, G. Bordin, M.J. Bebianno, M. De Ley, I. Šestáková, M. Vašák, M. Nordberg, J. Inorg. Biochem.
  88 (2002) 123–134.
 10. M.S. Díaz-Cruz, J. Mendieta, R. Tauler, M. Esteban, J. Inorg. Biochem. 66 (1997) 29–36.
 11. M.S. Díaz-Cruz, J. Mendieta, A. Monjonell, R. Tauler, M. Esteban, J. Inorg. Biochem. 70 (1998) 91–98.
 12. M.S. Díaz-Cruz, J. Mendieta, R. Tauler, M. Esteban, Anal. Chem. 71 (1999) 4629–4636.
 13. M.S. Díaz-Cruz, J.M. Díaz-Cruz, J. Mendieta, R. Tauler, M. Esteban, Anal. Biochem. 279 (2000) 189–201.
 14. M.S. Díaz-Cruz, M. Esteban, A.R. Rodríguez, Anal. Chim. Acta. 428 (2001) 285–299.
 15. M.S. Díaz-Cruz, J. Mendieta, M. Esteban, Electroanalysis 14 (2002) 50–56.
 16. O. Blaštik, J. Petrlová, V. Adam, D. Potěšil, V. Beňová, R. Průša, M. Stiborová, B. Vojtěšek, L. Trnková, F. Jelen, R. Kizek, XXIX. Brněnské onkologické dny (2005).

  Příspěvek vznikl za podpory grantů RASO 2005, FRVŠ 2348/F4a a GAČR 525/04/P132

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005