STUDIUM MIR-505 U TRIPLE-NEGATIVNÍHO KARCINOMU PRSU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVIII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 295

Autoři: Mgr. Jaroslav Juráček, PhD.; Mgr. Renata Héžová; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Východiska:

Triple-negativní karcinom prsu (TNBC – triple negative breast cancer) představuje velmi agresivní a obtížně terapeuticky ovlivnitelný podtyp karcinomu prsu. Důvodem je skutečnost, že nádorové buňky TNBC na svém povrchu neexprimují žádné diagnosticky a léčebně významné receptory (ER, PR, HER2), proto terapeutické postupy založené na podávání monoklonálních protilátek nejsou pro tyto tumory vhodné. Tato skutečnost dává prostor jiným biomolekulám, jako jsou mikroRNA (miRNA), které post-transkripčně ovlivňují genovou expresi mnoha genů, včetně těch, které jsou zapojené do procesu kancerogeneze.

Materiál a metody:

Za účelem nalezení prognostických miRNA byla pomocí metody qRT-PCR u 81 vzorků TNBC stanovena hladina sedmi miRNA (miR-205, miR-99, miR-505, miR-125b, miR-187, miR-146, miR-24-2) a poté určena korelace s vybranými klinicko-patologickými parametry. U miRNA s prognostickým potenciálem byly v další fázi experimentu provedeny in vitro funkční analýzy. Pomocí transientní transfekce LipofectaminemTM byla u stabilních buněčných linií karcinomu prsu MDA-MB-231 (triple-negativní buněčná linie odvozená od lidského adenokarcinomu prsu s invazivním fenotypem) a BT-474 (buněčná linie odvozená od duktálního karcinomu prsu s overexpresí HER-2 a PR receptoru) zvýšena expresní hladina a následně sledován vliv na viabilitu (MTT assay), regulaci buněčného cyklu (stanovení obsahu DNA pomocí průtokové cytometrie), migraci (Scratch-Wound assay a Transwell migration assay) a apoptózu buněk (barvení na Anexin-V).

Výsledky:

Na základě korelací hladin exprese s OS a DFS bylo zjištěno, že zvýšená hladina miR-505 je asociována s delším celkovým přežitím pacientek (p = 0,0281). Po experimentálním zvýšení hladiny miR-505 bylo u buněčné linie MDA-MB-231 pozorováno hromadění buněk v G1 fázi buněčného cyklu (p = 0,0081). U stejné linie byl pozorován významný vliv vyšší hladiny miR-505 na inhibici migrace buněk (p ≤ 0,0001). Vliv těchto miRNA na viabilitu a regulaci apoptických dějů nebyl prokázán.

Závěr:

Výsledky studie ukázaly, že vyšší hladina miR-505 prokazatelně souvisí s lepší prognózou TNBC. Zároveň byl pozorován selektivní vliv miR-505 na buněčnou linii MDA-MB-231, což značí její možnou funkci nádorového supresoru během rozvoje triple-negativního karcinomu prsu.

Tato práce byla podpořena Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví České republiky, grantem číslo NT/ 14599-3/ 2013.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014