Styčné momenty práce onkochirurga, plastického chirurga a onkologa při léčbě karcinomu prsu

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Chirurgie

Číslo abstraktu: 009

Autoři: MUDr. Marie Bendová, CSc.

V době mamografického screeningu je snaha zachycovat v rámci sekundární prevence co nejčasnější stadia zhoubného nádoru prsu, nejlépe ještě ve stadiu nehmatné léze, a tato snaha se projevuje v nárůstu počtu časných stadií ve srovnání s pokročilými. U těchto časných stadií je široce používána operační strategie konzervativních operací, prs zachovávajících, a minimalizuje se i výkon v axile (SLN).

Přesto se však lze setkat s případy, které svou charakteristikou – záchyt pozdního stadia pokročilého tumoru, mnohočetného tumoru, histologickým typem nádoru (lobulární karcinom) s tendencí k multifokalitě, inflamatorní karcinom apod. – nebo nevýhodnou lokalizací (centrální) vyžadují výkony radikálnější. Proto i dnes musí být onkochirurg schopen provést výkony typu mastectomie, kvadrantectomie i exenteraci axily.

Autoři ve svém sdělení rozebírají faktory, které vedou k provedení takovýchto výkonů, u nichž se zohledňuje bezpečnostní onkologické riziko se snahou eliminovat možnost lokální recidivy – doporučení onkologa, histopatologa, případně radiodiagnostika, ale se snahou esteticky primárně (onkochirurg) či sekundárně (plastický chirurg) postižený prs ošetřit.

V práci je zhodnocen je multioborový přístup, který umožňuje spolupráci a vytvoření individuálního léčebného plánu pro jednotlivé pacientky s integrací všech invazivních modalit, které mohou být při léčbě zhoubného nádoru prsu použity, a stanovena je i sekvence těchto léčebných procedur.

Součástí práce je obrazová dokumentace, ilustrující praktickou část spolupráce mamárního týmu FNKV, zahrnující ukázky provedených několikastupňových operačních zákroků (onkochirurgických i rekonstrukčních) na postiženém i kontralaterálním prsu se snahou o dosažení jak onkologicky stabilizovaného stavu pacientky, tak i esteticky přijatelného konečného stavu postiženého orgánů. Cílem tohoto komplexního a promyšleného přístupu je dosažení klinické remise a také zvýšení estetického sebehodnocení pacientky, a tím i zvýšení kvality života pacientky.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2010