Sú budúce sestry pripravené poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť o onkologických pacientov?

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XII. Onkologie, pacienti, veřejnost

Číslo abstraktu: 121

Autoři: PhDr. Zuzana Schmidtová; Dana Zrubcová

Členstvo v Európskej únii nám prinieslo lepšiu možnosť cestovať a pracovať v zahraničí. Na náš trh sa dostalo mnoho výrobkov a služieb, z ktorých si majú možnosť občania vyberať. Podľa čoho si vybrať z takej bohatej ponuky konkrétny tovar alebo službu? V tejto súvislosti sa do popredia dostáva slovo kvalita aj pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, nakoľko na zdravotnú starostlivosť sa pozeráme ako na službu.

Podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zdravotná starostlivosť definovaná ako „súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci... s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, bio-medicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a porodnú asistenciu". Ošetrovateľská starostlivosť je v medziach tohto zákona definovaná ako „zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu metódou ošetřovateľského procesu v rámci ošetrovateľskej praxe (1).

Ošetrovateľská starostlivosť v onkológii sa ako zdravotná starostlivosť poskytuje v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v zdravotnických zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti. V týchto zariadeniach zdravotnej starostlivosti poskytuje osetrovateľskú starostlivosť sestra s odbornou spôsobilosťou na výkon pracovných činností v kategórii sestra. V záujme zvýšenia úrovne poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti o onkologických pacientov môže sestra získať špecializáciu v akreditovanom špecializačnom študijnom programe Ošetrovateľská starostlivosť v onkológii. Ďalšie vzdelávanie sestier sa zabezpečuje sústavným vzdeláváním (2).

Aby sestra mohla poskytovať kvalitnú zdravotnú, resp. osetrovateľskú starostlivosť musí mať solidný základ vedomostí a dostatok zručností. Potrebné kompetencie získa budúca sestra počas prípravy na povolanie v inštitúcii poskytujúcej daný typ vzdelania. Výchova a vzdelávanie budúcich sestier prebieha v bakalárskom a magisterskom štúdiu aj na Univerzite Konstantina Filozofa (UKF), Fakulte sociálnych vied a zdravotnictva (FSVaZ) v Nitre už od roku 2002. V súčasnej dobe môžeme sledovať, že viaceré zdravotnické zariadenia sa snažia získať certifikáty o akreditácii. Aby aj vzdelávanie budúcich sestier bolo z našej strany kvalitné, prebieha na Slovensku v tomto akademickom roku komplexná akreditácia. Komplexná akreditácia je hodnotiaci proces, pri ktorom sa posudzuje kvalita vysokej školy, hodnotí sa jej vzdelávacia, výskumná a dalšia tvorivá činnosť. Akreditačná komisia svojim nezávislým hodnotením prispieva k zefektívneniu a zvýšeniu kvality poskytovaného vzdelávania. Transformácia obsahu vzdelávania v odbore osetrovateľstvo a vymedzenie kompetencií sestry vychádza z Európskej strategie Svetovej zdravotníckej organizácie pre vzdelávanie tzv. regulovaných nelekárskych profesií (sestier a porodných asistentiek) z roku 1998, z relevantných direktiv Európskej únie a z legislativy platnej v Slovenskej republike (SR). Študijný odbor ošetrovateľstvo sa Standardne vyučuje v krajinách Európskej únie a je vyžadovaný Európskou komisiou, ako aj našou legislativou k získaniu odbornej spôsobilosti v regulovanej nelekárskej profesii sestra. Direktívy Európskej komisie a slovenská legislatíva (Nariadenie Vlády SR č. 156/2002) vyžadujú k získaniu odbornej spôsobilosti 4 600 hodin celkovej výučby s požiadavkou 60% praktickej výučby. Jádro Študijného programu tvoria teória a prax ošetrovateístva, výchova k zdraviu, predmety predklinické a klinické, humanitné predmety, informatika a cudzie jazyky (3).

Onkologické ošetrovateľstvo je aplikovaný klinický odbor ošetrovateístva, ktorý sa zaoberá komplexnou ošetřovateľskou starostlivosťou o osoby s nádorovým ochorením vo všetkých vekových kategóriách, t.j. zahŕňa starostlivosť zameranú na oblasť prevencie, diagnostiky, liečby, dispenzarizácie, biomedicínskeho výskumu, edukácie, kvality ošetrovateľskej starostlivosti vo všetkých odboroch klinickej onkológie. Vychádza z odborov klinická onkológia a ošetrovateľstvo. Ošetrovateľstvo je založené na komplexnom (holistickom) prístupe sestry k pacientovi ako k osobe s biologickými, psychickými, sociálnymi a spirituálnymi potrebami, ktoré aktívne a cielene vyhľadáva a následne aj systematicky a plánovito pomáhá uspokojovať. Tieto vedomosti študenti získavajú v peedmetoch: napr. Ošetrovateľstvo, Potreby pacientov a ošetrovateľský proces, Profesijná etika, Ošetrovateľské postupy a techniky. Aby mal pacient uspokojené všetky potreby, tak sú nevyhnutné vedomosti študentov aj z humanitných predmetov ako sú napr. Pedagogika v ošetrovateľstve, Základy filozofie a sociológie, Základy všeobecnej psychológie, Teória a prax interpersonálnej komunikácie. Onkologické ošetrovateľstvo integruje špecifické poznatky z iných aplikovaných odborov zaoberajúcich sa človekom v zdraví a chorobe v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti (napr. z pediatrického, niterného, chirurgického, gynekologicko-pôrodníckeho ošetrovateľstva, ošetrovateľstva v hospicovej a paliatívnej starostlivosti). Práve spomínané poznatky študent ošetrovateľstva získa v klinických predmetoch, ako sú: Vnútorné choroby a ošetrovateľstvo, Gerontológia a ošetrovateľstvo, Chirurgia a ošetrovateľstvo, Gynekológia a pôrodníctvo a oošetrovateľstvo, Pediatria a ošetrovateľstvo, Neurológia a ošetrovateľstvo, Psychiatria a ošetrovateľstvo, Komunitné ošetrovateľstvo (2,4,5).

Ako už bolo vyššie spomenuté, onkologické ošetrovateľstvo vychádza z ošetrovateľstva a z klinickej onkológie. Klinická onkológia nepatrí medzi tzv. základné resp. profilujúce predmety v študijnom odbore ošetrovateľstvo. Pozornosť nádorovým ochoreniam je okrajovo venovaná vo výučbe klinických predmetov. V štúdijnom programe Ošetrovateľstvo však máme v rámci predmetu Ošetrovateľstvo vo vybraných odboroch aj Onkologické ošetrovateľstvo a v rámci predmetu Vybrané medicínské odbory aj predmet Onkológia -v I. stupni vysokoškolského štúdia. V magisterskom študijnom programe už je samostatný predmet Onkológia a tiež Ošetrovateľstvo v onkológii a v paliatívnej starostlivosti. V rámci týchto predmetov sa majú študenti možnosť zoznámiť s definíciou onkologického ošetrovateľstva, jeho cieľmi a úlohami, manažmentom starostlivosti a úlohou sestry v rámci prevencie onkologických ochorení; získať informácie o všeobecných východiskách ošetřovateľského procesu pri onkologických ochoreniach; oboznámiť sa s ošetřovateľským procesom pri určitých onkologických ochoreniach a nadobudnúť vedomosti o špecifikách starostlivosti pri vybraných problémoch pacienta.

Praktické zručnosti študenti získavajú v rámci praktickej výučby, ktorá tvorí min. 50% z hodin celkovej výučby. Ošetřovateľská prax (predmet s názvom Klinické cvičenia, Súvislá odborná prax a Letná prax) prebieha od 1. ročníka na vybraných klinických pracoviskách pod vedením odborných asistentiek a mentoriek. Študenti ošetrovateľstva, FSVaZ UKF v Nitre sa až v 3. ročníku dostávajú na Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Pred možnosťou realizovať praktickú výučbu na spomínanom oddelení musí Katedra ošetrovateľstva požiadať o súhlas Regionálny úrad verejného zdravotnictva. Študenti sú pred realizáciou klinických cvičení poučení o dodržiavaní bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Na spomínanom oddelení budúce sestry nemôžu pripravovať a podávať cytostatika a nezúčastňujú sa rádioterapie. Študenti pracujú na oddelení pod dohľadom sestier - mentoriek, realizujú základné ošetřovateľské činnosti, monitorujú a uspokojujú potreby onkologických pacientov, u vybraného pacienta pracujú metódou ošetřovateľského procesu a svoje činnosti aj dokumentujú. Na oddelení praxujú 2, maximálne 4 študenti. Sestry si spoluprácu so študentmi pochvalujú, študenti majú možnosť spoznať sšecifiká práce sestry na tomto type oddelenia a tiež aj špecifiká starostlivosti o pacientov s protinádorovou terapiou.

Aby mali študenti prehľad o práci sestry aj na onkologickej ambulancii a na rádiologickom pracovisku sú realizované krátke exkurzie. Samozrejme pred vstupom do priestorov označených ako kontrolované pásma z dôvodu ionizujúceho žiarenia sú študenti poučení o zásadách bezpečného správania a sú vybavení osobnými dozimetrami.

V Slovenskej republike už neexistuje tzv. nástupná prax. Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore ošetrovateľstvo musí:

  • vedieť samostatne poskytovať individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť - preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú - prijímateľom poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetřovateľského procesu,

  • udržiavať a podporovať optimálny zdravotný stav jednotlivcov, rodin, skupín a komunit v rôznych situáciach vyžadujúcich ošetrovateľskú starostlivosť,

  • získávať aktívnu účasť jednotlivcov, rodín, skupín a komunit v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti,

  • sledovat potrebu ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane edukácie u jednotlivcov, rodín, skupín,

  • vo vzájomnej spolupráci zabezpečovať jej maximálnu kvalitu v súlade s etickými princípmi, právami pacientov s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť (3).


Takto znie profil sestry s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa. Ako učitelia sa o to svojimi požiadavkami kladenými na študenta počas štúdia snažíme. Ale bez podpory sestier a správnej motivácie študentov je to práca náročná. Tak ako nie je jednoduché definovať kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti (čo je spôsobené rozdielnym vnímáním jej kvality pacientom, sestrou, širokou verejnosťou), tak ani odpoveď na otázku, či sú budúce sestry pripravené poskytovať kvalitnú oSetrovateľskú starostlivosť o onkologických pacientov nie je u všetkých zainteresovaných úplné jednoznačná. Aká je Váša odpoveď?


Literatura:

  1. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytováním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  2. SCHMIDTOVÁ, Z. Onkologické ošetrovateľstvo. In SCHMIDTOVÁ, Z. a kol. Vybrané odbory ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2008. s. 63-104. ISBN 978-80-8063-295-3.
  3. Studijný odbor Ošetrovateľstvo. [online], [citované 9.1.2009]. Dostupné na: http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=odbory.
  4. Študijný program Ošetrovateľstvo (bakalářské studium), Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotnictva, Katedra ošetrovateľstva
  5. SLÁMKOVÁ, A., POLEDNÍKOVÁ, L., SCHMIDTOVÁ, Z. Príprava sestry jako potenciálneho člena multidisciplinárneho tímu. In Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí na téma: „Multidisciplinární tým". Editor M. Macková. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. s. 6-9. ISBN 80-7013-437-2. 48 s.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009