Súčasný výskyt kolorektálneho karcinómu a Grawitzovho tumoru ledviny.

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory ledvin

Číslo abstraktu: 127

Autoři: S. Blažej; Doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS

V svetovej literatúre je málokedy popisovaný súčasný výskyt kolorektálneho karcinómu so zhubným nádorom ledviny. Viac-menej sa jedná len o kazuistiky, pričom štatistické údaje o incidencii týchto duplicít nie sú v literatúre dostupné.
Pacient s verifikovaným nádorovým postihnutím viacerých orgánov je spravidla považovaný za postihnutého v štádiu generalizácie rakovinného procesu a kontraindikovaný radikálnej chirurgickej liečbe. V zhode so svetovou literatúrou je však možné potvrdiť, že kvalitným predoperačným stagingom, kedy je iné metastatické postihnutie vylúčené, dostáva pacient „šancu“ na kurabilný radikálny chirurgický výkon. Napriek tomu, že existujú publikácie popisujúce metastatické šírenie karcinómu ledviny do submukózy hrubého čreva, event. Metastázu kolorektálneho karcinómu v ledvine, aj u týchto pacientov je nádej na „tumor- free“ resekčný výkon. V rámci prednášky prezentujeme konkrétny prípad nádorovej duplicity z nášho súboru.

Datum přednesení příspěvku: 28. 5. 2005