Sunitinib v léčbě neuroendokrinních tumorů trávicího traktu – první zkušenosti.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Chemoterapie, biologická a hormonální terapie

Číslo abstraktu: 007

Autoři: MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.

Neuroendokrinní tumory (NET) trávicího traktu představují heterogenní skupinu relativně vzácných nádorů, které se strukturálně, histogeneticky i biologickým chováním liší od běžných epitelových nádorů. Během posledních let dochází k vzestupu jejich incidence a prevalence.
Jedinou kurativní léčbou je radikální chirurgické nebo endoskopické odstranění tumoru.
Paliativní léčba u pokročilých NET zahrnuje dva přístupy: jednak potlačení klinických projevů endokrinně funkčních nádorů a jednak dosažení cytoredukce. Cytoredukce invazivní – RFA, embolizace, resekce, cytoredukce neinvazivní – farmakologická.

Cytoredukce farmakologická zahrnuje jednak léčbu analogy somatostatinu, tyto potlačují klinické, endokrinní projevy onemocnění, byl prokázán i tumoristatický vliv. Interferon má vliv na potlačení příznaků endokrinně funkčních nádorů a předpokládá se i tumoristatický účinek. Chemoterapie má omezený vliv. Je indikována hlavně u rychle progredujících NET. Vzhledem k bohaté vaskularizaci NET je zkoumána efektivita léčby bevacizumabu, dále probíhá klinické zkoušení inhibitorů tyrozinkinázových receptorů pro VEGF a inhibitorů mTOR. Studie III. fáze publikovaná na ASCO 2010 prokázala prodloužení mediánu doby do progrese u pacientů s NET léčených sunitinibem oproti placebu. Na základě této registrační studie byla terapie schválena EMA.

Na našem pracovišti jsme zahájili léčbu sunitinibem celkem u pěti pacientů s diseminovaným neuroendokrinním tumorem pankreatu. Jedná se o pacienty silně předléčené, kteří progredovali po standardní terapii. Sunitinib byl podáván ve III. a IV. linii terapie. Charakteristika souboru – celkem je léčeno 5 pacientů. 2 ženám a třem mužům byla podávána doporučená dávka 37.5 mg pro die. U žádného s pacientů nebylo zatím nutné dávku redukovat. Nežádoucí účinky léčby byly velmi mírné. Únava maximálně gr 1 u všech pacientů, GIT toxicita – průjmy gr 1 v úvodu terapie u jednoho pacienta. Hand-foot syndrom aftozní stomatitida ani myelotoxicita nebyly ve sledovaném souboru u silně předléčených pacientů zaznamenány. Výsledky terapie budou předmětem ústního sdělení.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011