SYNCHRONNÍ ABDOMINOPERINEÁLNÍ AMPUTACE REKTA A RESEKCE JATERNÍCH METASTÁZ ROBOTICKÝM SYSTÉMEM DA VINCI

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVIII. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: XVIII/321

Autoři: MUDr. Zdeněk Eber; doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.; MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.; MUDr. Lukáš Sirotek; MUDr. Jaroslav Tvarůžek

Úvod:  

Od roku 2008 jsme provedli přes 200 resekcí rekta pro karcinom robotickým systémem da Vinci. S přibývajícími zkušenostmi s touto operativou došlo k výraznému zkrácení operačních časů i minimalizaci krevních ztrát. Tato skutečnost otevírá možnost provedení i několika resekčních výkonů na různých orgánech v jedné době. Technologická pokročilost robotických systémů da Vinci tyto možnosti jenom potencuje.

Metody:

Kooperace dvou pracovišť umožnila provést synchronně abdominoperineální amputaci rekta pro karcinom a resekci dvou jaterních metastáz. Operace byla provedena robotickým systémem da Vinci Si. V první etapě bylo rektum vypreparováno standardním postupem na dno pánevní, přerušeno kolon sigmoideum a připraveno ke konstrukci terminální sigmoideostomie. V druhé etapě jsme po předokování robotického systému provedli extraanatomickou resekci dvou jaterních metastáz z levého laloku. Resekáty byly vloženy do endobagu. Tím byla ukončena robotická fáze operace. Následně bylo z perineálního přístupu extrahováno rektum. Z incize pro konstrukci sigmoideostomie jsme nejprve extrahovali dva endobagy s resekáty jaterních metastáz a poté vyšili sigmoideostomii.

Výsledky:

Operační čas „skin to skin” činil 208 min, krevní ztráta byla 200 ml. Pacient se zhojil per primam, pooperační průběh byl bez komplikací. Propuštěn do domácího ošetření byl 9. pooperační den. Histologická vyšetření potvrdila dostatečnou radikalitu resekčních výkonů.

Závěr:

Penetrace robotických systémů do onkochirurgie přináší nové možnosti řešení složité problematiky karcinomu rekta. Stává se tak další modalitou chirurgické terapie, umožňující synchronní resekční výkony na orgánech v různých kvadrantech dutiny břišní s profitem miniinvazivního výkonu, zlepšení kvality života a rozšířením možností perioperační onkologické terapie.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016