SYSTÉM PÉČE O NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ ONKOLOGICKÉ PACIENTY

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Postery NLZP

Číslo abstraktu: IV/ 287

Autoři: PhDr. Jana Kocourková, MBA; Mgr. Tereza Malá; Adriana Vrbová

Východiska:

Neslyšící pacienti jsou početnou skupinou handicapovaných spoluobčanů. Odhady celkového počtu sluchově postižených osob v ČR se v dostupné literatuře pohybují od 70 000 do 500 000 osob. Většinu z tohoto počtu tvoří starší lidé, kteří začali sluch ztrácet až ve vyšším věku. Český statistický úřad odhadoval v roce 2007 počet osob s těžkou nebo velmi těžkou ztrátou sluchu na 25 807 (zdroj: http:/ / www.grantadvisor.cz/ signall2- prace.html). Tito mají v rámci ošetření základní diagnózy v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) specifické problémy související s komunikací. Efektivní komunikace je však základním pilířem kvalitní a bezpečné péče. Proto vznikl v ústavu projekt „Haló“, který je zaměřen na základní orientaci pacientů v ústavu a podávání adekvátních informací souvisejících s diagnostikou a léčbou ve srozumitelné formě včetně zajištění tlumočení ve znakové řeči.

Cíl:

Cílem zaměstnanců MOÚ je poskytovat kvalitní a bezpečnou péči všem pacientům bez ohledu na jejich handicap, který nemusí mít souvislost se základní diagnózou léčenou v MOÚ. V tomto kontextu péče jsme se začali zabývat skupinami nemocných se specifickými potřebami na poskytovanou péči. Ve skupině se smyslovým postižením pacientů ošetřovaných v MOÚ je statisticky největší počet pacientů s poruchou sluchu, proto jsme se zaměřili na detekci a substituci právě jejich speciálních potřeb. Hlavní cíle projektu: 1) Zaměřit se na bezpečnou orientaci neslyšícího v prostředí zdravotnického zařízení. 2) Zajistit adekvátní komunikaci neslyšícího pacienta se zdravotnickým personálem v rámci poskytované zdravotní péče v MOÚ. 3) Zabezpečit předávání informací o handicapu nemocného všem členům týmu pečujícího o pacienta.

Závěr:

Zavedení systému, který zkvalitňuje podávání informací a komunikaci s neslyšícími pacienty, považujeme za velice přínosné. Počet případů využití služeb zdravotníků poskytujících tlumočení do znakové řeči ukazuje zvyšující se zájem pacientů. V srpnu roku 2013 využilo možnosti tlumočení přímo v ordinaci šest pacientů, v září roku 2013 deset lidí a v roce 2014 již 13 onkologických pacientů. Použití informačních obrazovek jednotlivými pacienty nelze statisticky sledovat. Můžeme ale předpokládat, že je nevyužívají pouze sluchově postižení. Přínosem jsou jistě i pro zrakově postižené nebo pro pacienty-seniory. Projekt se stal vítězem celostátní soutěže Bezpečná nemocnice v ošetřovatelsko- medicínské oblasti v roce 2013.

Práce byla podpořena grantovým projektem MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015