SYSTEMATICKÁ PSYCHOTERAPIE – JEJÍ MOŽNOSTI A VYUŽITÍ. FORMY PRÁCE A PŘEDNOSTI APLIKOVANÉHO PSYCHOANALYTICKÉHO PŘÍSTUPU. SEBEPOZNÁNÍ V KONTEXTU PREVENCE?

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Postery - nelékařská sekce

Číslo abstraktu: 190

Autoři: Mgr. Veronika Šutorová

Východiska:

Jako zdravotníci zaměstnávající se psychickým zdravím a upřednostňující bio-psycho-socio-eko-spirituální koncepty zdraví bychom rádi předcházeli rizikovým faktorům chování, které se mohou spolupodílet na psychické příčině oslabení imunitní reakce organizmu. Záleží nám na tom, aby se lidé více zajímali o svou celkovou spokojenost a kvalitu života, a tím předcházeli riziku rozvoje onemocnění. Teoreticky se psychosomatickou etiologií potíží zabývají lidé a zdravotníci až v době, kdy selžou klasické medicínské postupy. Poté jmenují témata zátěž, stres, dlouhodobé problémy. Prakticky se pouze malé procento lidí chce dozvědět více o vnitřních procesech psychiky a ještě méně lidí je ochotno se sebepoznání věnovat a určovat svůj život. Co může přinést práce v systematické psychoterapii? Může být jedním z ochranných prostředků zdraví?

Cíl:

Účelem sdělení je informovat o psychickém fungování a principech práce z pohledu psychoanalytického přístupu psychoterapie. Pojmenovat některé mechanizmy v kontextu psychosociální etiologie potíží. Onkologické onemocnění je funkční poruchou s ireverzibilními morfologickými změnami, kde je prozatím nejistý psychosomatický výklad. Nelze vyloučit, že pacienti nejsou potenciální klientelou psychosomatiky. Získáním náhledu na vlastní mechanizmy prožívání a chování může člověk snížit riziko zátěže a částečně i choroby. V systematické psychoterapii se člověk naučí rozumět vlastním adaptačním mechanizmům, zvládání škodlivých emocí, jako je lítost, zlost, pojmenuje prožitky, rozvíjí autenticitu, nachází vytěsněné traumatické obsahy. V teoreticko-kazuistické práci chci na postupech přiblížit, jak můžeme spoluutvářet naši realitu, včetně zdraví.

Závěr:

Přednáška nabízí znalost v oblasti komplexního pohledu na člověka a jeho zdraví, náhled na psychický podíl zdraví. Zvažuje psychoanalyticky orientovaný psychoterapeutický přístup v kontextu prevence zátěže a etiologie onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014