SYSTÉMOVÁ LÉČBA KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY (CRCP)

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 167

Autoři: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Stanislav Špelda

Karcinom prostaty je považován za primárně hormonosenzitivní onemocnění. Aplikuje se androgen-deprivační léčba (ADT), léčba ve formě farmakologické či chirurgické kastrace, použití steroidních či nesteroidních antiandrogenů. Fáze hormonosenzitivního onemocnění trvá asi 2-3 roky. Poté nastává postupná ztráta citlivosti androgenního receptoru, což se manifestuje při trvající kastrační hladině testosteronu nejdříve elevací PSA, pak i klinickým relapsem. Hovoří se o CRCP onemocnění. Následně přichází v úvahu systémová chemoterapie, antiandrogenní léčba u CRCP, imunoterapie. V 1. linii generalizovaného onemoc­nění je indikována chemoterapie s docetaxelem, který vykázal v randomizované studii prodloužení přežití oproti mitoxantronu. Mitoxantron vykazuje palia­tivní efekt u symptomatických pacientů bez vlivu na přežití. Lze použít jako alternativu při intoleranci docetaxelu. Ve 2. linii po léčbě docetaxelem byl v rando­mizované studii prokázán statisticky významný benefit v přežití při podání cabazitaxelu oproti mitoxantronu. ADT u CRCP využívá blokádu zbytkové syntézy extragonadálních androgenů. Abirateron selektivně inhibuje enzym 17<x-hydroxylázu/C17,20-lyázu (CYP17). Je-li podáván při trvajícím kastračním stavu, sni­žuje hladinu testosteronu na nedetekovatelné hodnoty. Abirateron (Zytiga) je v EU a USA indikován spolu s prednisonem nebo prednisolonem k léčbě metastazujícího CRCP u dospělých mužů, kteří jsou asymptomatičtí nebo mírně symptomatičtí po selhání androgenní deprivační léčby a u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indikována; k léčbě kastračně rezistentního karcinomu po selhání chemoterapie s docetaxelem.

Při progresi v období CRCP dochází k přetrvávající signalizaci androgenního receptoru (AR). Enzalutamid je látka podobná bicalutamidu, ale má vyšší vazeb­nou kapacitu. Blokuje signalizaci AR třemi způsoby:

  • blokuje vazbu androgenu (dihydrotestosteronu) na AR,
  • ztěžuje migraci komplexu AR-androgen do jádra buňky,
  • inhibuje vazbu komplexu androgen-AR na DNA,

Pro Enzalutamid (Xtandi) probíhá registrační řízení u Evropské lékové agentury v indikaci k léčbě CRCP u mužů předléčených docetaxelem. Imunoterapie je zatím dostupná v klinických studiích jako chemoimunoterapie. Aktivní buněčná imunoterapie využívá leukoferézou získané dendritické buňky pacienta. Tyto jsou in vitro pulzovány linií nádorových buněk a poté vráceny pacientovi. Dochází ke stimulaci buněčné protinádorové imunity. Primárním cílem imunotera­pie je dosáhnout prodloužení přežití. Chemoimunoterapie je indikována v 1. linii CRCP.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013