TAKTIKA CHIRURGICKÉ LÉČBY TUMORŮ PŘÍUŠNÍ ŽLÁZY

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XVIII. Neuroendokrinní a endokrinní tumory

Číslo abstraktu: XVIII/ 51

Autoři: MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.; prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.; MUDr. Jiří Hložek; MUDr. Miroslav Veselý; MUDr. Tereza Hložková

Východiska:

Salivární tumory příušní žlázy představují heterogenní skupinu nádorů vykazující výraznou histologickou a biologickou variabilitu. Příušní žláza je nejčastější lokalizací salivárních tumorů a představuje přibližně 80–85 % těchto nádorů, z nichž cca 75 % jsou nádory benigní a 25 % maligní. Základní modalitou léčby salivárních tumorů je chirurgie, jejímž cílem je bezpečné odstranění tumoru příušní žlázy s negativními okraji při současné kontrole lícního nervu. Cílem sdělení je na podkladě retrospektivní analýzy a fotodokumentace demonstrovat a prezentovat doporučené chirurgické postupy u pacientů s benigními a maligními tumory příušní slinné žlázy.

Soubor pacientů a metody:

Na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny v Brně bylo v průběhu let 2007–2011 operováno celkem 154 pacientů se salivárními tumory příušní žlázy. Poměr mužů a žen: 79/ 93, průměrný věk: 57 let (17–84 let). Benigní tumory: n = 142. Histologické typy: pleomorfní adenom 66 (46 %), cystický adenolymfom 62 (44 %), ostatní benigní tumory 14 (10 %). Typy operací: extrakapsulární exstirpace 33 (23 %), parciální parotidektomie (PE): 86 (61 %), totální konzervativní PE: 23 (16 %). Maligní tumory: n = 12. Histologické typy: adenokarcinom: 4, spinocelulární karcinom: 3, myopepiteliální karcinom: 2, karcinom v pleomorfním adenomu: 2, adenoidně cystický karcinom: 1. Typy operací: parciální/ totální konzervativní PE: 8 (66 %), totální semiradikální PE: 2 (17 %), totální radikální PE: 2 (17 %). Všechny operace malignit byly prováděny s disekcí regionálních krčních uzlin.

Závěr:

Cílem operací příušní žlázy je bezpečná resekce tumoru s negativními okraji za současné kontroly a šetření lícního nervu. Rozsah resekce žlázového parenchymu parotidy je určen biologickými vlastnostmi tumoru, jeho velikostí a lokalizací. Pouze pro malé benigní tumory při zadním okraji žlázy je vyhrazena extrakapsulární exstirpace bez nutnosti preparace větvení n.VII. Pro naprostou většinu tumorů parotidy je indikována parciální či totální konzervativní parotidektomie, tzn. částečná či úplná resekce žlázového parenchymu příušní žlázy v bloku s tumorem a preparací ramifi - kace n.VII. U maligních tumorů, zejména u high-grade nádorů, může být přítomna invaze do nervu a nutná buďto částečná resekce větvení n.VII (semiradikální parotidektomie) či kompletní resekce ramifikace n.VII (totální radikální parotidektomie) s následnou rekonstrukcí nervu. Standardem u maligních nádorů je současné provedení elektivní (N0) či kurativní (N+) disekce regionálních krčních uzlin.

 

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015