TAXANY V LÉČBĚ KARCINOMU PRSU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 065

Autoři: MUDr. Igor Richter, Ph.D.; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. Jiří Bartoš, MBA; MUDr. Jiří Chalupa

Východiska:

Docetaxel spolu s paklitaxelem patří mezi taxany, které představují důležitou skupinu cytostatik používaných v léčbě mnohých zhoubných onemocnění. Mechanizmem účinku je inhibice depolymerizace. Karcinom prsu patří mezi nejčastější zhoubné onemocnění žen. V rámci systémové che­moterapie představují taxany důležitou součást léčebného algoritmu tohoto onemocnění. Lze je indikovat v rámci neoadjuvantní, adjuvantní nebo palia­tivní léčbě. Taxany lze aplikovat v monoterapii nebo v kombinaci s jinými cytostatiky nebo s cílenou léčbou.

Cíl:

Cílem přehledového sdělení je zhodnocení účinku docetaxelu a paklitaxelu a jejich vzájemné porovnání v neoadjuvantní, adjuvantní a paliativní léčbě karcinomu prsu na podkladě výsledků randomizovaných klinických studií.

Závěr:

V neoadjuvantní léčbě se podle klinických studií (např. GeparDuo, NSABP B-27, Aberdeen) jeví nejúčinnější sekvenční podání antracyklinů a taxanů. Studie NSABP B-27 potvrdila statisticky vyšší procento pCR u docetaxelu zařazeného před operačným výkonem (13,7 % vs 25,6 %). pCR predikovala delší celkové přežití (HR 0,33; p = 0,0001) v této studii. Výhodou je i možnost provedení parciálního operačního výkonu po neoad­juvantní léčbě. Mnoho klinických studií prokázalo účinnost taxanu v adjuvantní léčbě. Studie NSABP B-28 a CALGB 9344 prokázaly významné prodloužení přežití bez známek nemoci (DFS) po sekvenčním přidání paklitaxelu k režimu AC. Studie CALGB 9344 i prodloužení celkového přežití (OS). Studie PACS-01 prokázala významné prodloužení DFS i OS v sekvencí 3xFEC-3xT v porovnání se 6xFEC. Studie BCIRG 001 prokázala lepší DFS i OS režimu TAC v porov­nání s kombinací FAC. Klinická studie E1199 hodnotila sekvenci AC s paklitaxelem nebo docetaxelem v týdenním nebo třítýdenním podání. Týdenní paklitaxel a třítýdenní docetaxel prokázaly delší DFS ve srovnání s třítýdenním paklitaxelem. Týdenní paklitaxel prokázal navíc í delší OS ve srovnání s třítýdenním paklitaxelem. Metaanalýza JCO (2008) prokázala, že v první linii paliace taxany nezlepšují OS ve srovnání s antracykliny, jak v monoterapii, tak v kombinaci. V kombinaci s antracykliny zlepšují čas do progrese a léčebnou odpověď. Výhodnější je podání paklitaxelu v týdenním režimu. Taxany lze užít i v kombinaci s jinými cytostatiky nebo v kombinaci s cílenou léčbou třítýdenním paklitaxelem. Týdenní paklitaxel prokázal navíc i delší OS ve srovnání s třítýdenním pakli­taxelem. Studie NSABP B-30 prokázala u sekvence AC-T významně delší DFS než režimy TAC a AT. OS bylo významně delší u sekvence AC-T než u režimu AT. Režim AT prokázal noninferioritu s režimem TAC.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013