TEM – indikace k excisi tumorů rekta.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 112p

Autoři: MUDr. Pavel Zbořil, Ph.D.; prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.; MUDr. Adolf Gryga, CSc.; doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.; MUDr. Lubomír Starý, Ph.D.

Úvod
Radikální chirurgický výkon je základním krokem při léčbě karcinomu rekta, a to i přes značné pokroky chemoterapie a radioterapie. Volba operačního výkonu závisí na TNM klasifikaci, uložení tumoru v rektální ampule, jeho velikosti a konfiguraci, stupni diferenciace. Mezi další kritéria, která limitují typ operace patří věk nemocného, jeho habitus, přidružené choroby a v neposlední řadě i přání pacienta.
Rozhodující roli v diagnostice a zejména T stagingu tumorů anorekta hraje 3Dendosonografie. S použitím 3D zobrazení je diagnostická přesnost stagingu tumorů v naší studii 87.7%.
Endosonografie s 3D rekonstrukcí obrazu je přesnější než CT a MRI zejména u časných stádií. tumorů. Lymfatické uzliny nad 3 mm mohou být detekovány. Je však těžké rozlišit zánětlivě aktivovanou uzlinu od tumorosně infiltrované.
Cílem naší práce bylo zhodnotit význam 3D endosonografie v diagnostice tumorů anorekta, a zejména přesnost u T stagingu tumorů při porovnání s histopatologickým vyšetřením resekátu.

Metodologie
Metodu 3D endosonografii jsme zavedli v roce 2000. Za období 8/2000-11/2005 jsme provedli 236 3D endorektálních sonografií pro tumor rekta. U 156 nemocných se jednalo o maligní nádor konečníku, 80 krát bylo vyšetření indikováno pro adenomatozní či vilozní polyp rekta. Všichni nemocní podstoupili operační léčení. Endorektální cestou pomocí operačního rektoskopu byli operování nemocní stagingu uT1 a uT2. V případě stagingu uT2 se jednalo o nemocné s tumorem průměru do 3 cm gradingu G1-2. Histopatologické vyšetření u všech operačních preparátů provedl jeden patolog.

Výsledky
Předoperační nálezy stagingu určeného 3D endorektální sonografií jsme srovnali se závěrečným histopatologickým vyšetřením. Korelace předoperační endorektální sonografie s histopatologickým závěrem byla u 136 nemocných, tedy v 87,7%. U 16 (10,3%) nemocných 3D endorektální sonografie hodnotila pokročilejší stádium než bylo závěrečné histolopatologické vyšetření. Stanovení stagingu T2 bylo zatíženo největší chybou.

Závěr
Z výsledků naší práce vyplývá že 3D endonografie anorekta v hraničních případech nadhodnocuje T staging tumorů, zejména stádum T2 a T3 o půl až jeden stupeň. Při hlubším porovnání endosonografických nálezů s histopatologickým vyšetřením zjišťujeme, že to způsobuje peritumorosní zánětlivá infiltrace, která posouvá hranici prorůstání tumoru (upstaging) a endo UZ ji nedokáže odlišit. Jedná se o kritická stadia, kde můžeme pacientovi nabídnout lokální výkon před resekcí či amputací rekta. Proto musíme být v hodnocení endoUZ nálezů opatrní a v případě hraničních uT stádií volit méně radikální postup, který bude po histologickém zpřesnění eventuálně doplněn resekcí či amputací rekta.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006