TERAPIE BEVACIZUMAB A INTERFERON ALFA U METASTATICKÉHO RCC

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 175

Autoři: MUDr. Petr Beneš; MUDr. Jana Strážnická

Maligní onemocnění ledvin tvoří asi 2–3% ze všech maligních onemocnění a jejich incidence je v České republice nejvyšší v celosvětovém měřítku. Pacienti s metastazujícím, recidivujícím nebo neresekabilním konvenčním karcinomem ledviny byli dříve léčeni pomocí cytokinů (interferonu-alfa a interleukinu-2). V současné době jsou registrovány k terapii první nebo následné linie pokročilého a/ nebo metastazujícího onemocnění tyrozinkinázové inhibitory receptorů pro angiogenní růstové faktory sorafenib, sunitinib, axitinib a pazopanib, monoklonální protilátka neutralizující vaskulární endoteliální růstový faktor bevacizumab a inhibitory mTOR kinázy temsirolimus a everolimus. Testování přínosu adjuvantního podávání cílených prostředků probíhá na úrovni studií fáze III. Bevacizumab brání interakci VEGF se specifickými receptory na endotelových buňkách (VEGFR-1 a VEGFR-2) a blokuje biologické účinky tohoto růstového faktoru. Po vazbě VEGF na receptor se aktivuje transdukční kaskáda, která vyústí ve změny odpovědné za růst, proliferaci a migraci endotelových buněk a inhibici jejich apoptózy. Výsledkem je novotvorba cév v nádoru. Umožní se tak plynulý přísun kyslíku a živin do nádoru, což usnadní jeho růst a metastazování. Inhibice zmíněných účinků navozená bevacizumabem tímto pochodům zabrání a růst nádoru se omezí a riziko metastazování sníží. Na kazuistice chceme prezentovat případ 62letého muže s metastatickým světlobuněčným renálním karcinomem léčeného 1 rok bevacizumabem s interferonem alfa. Radikální nefrektomie byla provedena v 1/10, histologie světlobuněčný renální karcinom, pT1bpN0M0. Generalizace onemocnění byla prokázána v 3/13. Terapie probíhá 1 rok s dobrou léčebnou odpovědí a dobrou tolerancí.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014