Terapie FASLODEXEM jako další možnost u pacientek s pokročilým karcinomem prsu v seniu

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu

Číslo abstraktu: 84

Autoři: MUDr. Alexandra Aschermannová; MUDr. Jan Vydra; MUDr. Martin Šmakal

Efektivita a tolerance Faslodexu byla analyzována ve studii 0020, kde bylo celkem zařazeno 451 pacientek. Této studie se zúčastnilo i naše pracoviště. Ve studii 0021 bylo zařazeno 400 pacientek. Tyto studie srovnávaly účinnost a snášenlivost preparátů Faslodex (ICI 182 720) a Arimidexu (anastrozol) u postmenopauzálních žen.

FASLODEX (fulvestrant) je estrogen – receptor down – regulator, který patří mezi léky nové lékové třídy. Jedná se o steroidní antiestrogen, který působí na vazbu, blokádu a degradaci estrogenních receptorů. Postrádá agonistickou aktivitu estrogenů.

Preklinické a časné klinické studie prokazuji i efektivitu Faslodexu u tamoxifen – rezistentních karcinomů prsu, nemá agonistickou aktivitu na endometrium, redukuje i riziko tromboembolických příhod.
V našem ústavu jsme tímto preparátem léčili 19 pacientek starších 65 let s průměrným věkem 78,5 let. Průměrná doba aplikace byla 20 měsíců. Soubor je charakterizován z hlediska PS (1-2), všechny nemocné byly pozitivní z hlediska hormonální dependence.
Tři pacientky byly léčeny pro lokální recidivu, 16 nemocných mělo metastatickou chorobu. Z toho vícečetné metastatické postižení bylo u 10ti pacientek (parenchymové orgány a skelet). Ve 3 případech se jednalo o metastatické postižení skeletu, u 2 nemocných o metastatické postižení plic, v jednou případě o metastázy pouze v játrech.
Předchozí léčba zahrnovala u všech pacientek nejméně jednu linii hormonální terapie.U 11 pacientek byl podán Faslodex ve druhé linii po Tamoxifenu, v 8 případech ve druhé linii po inhibitorech aromatazy.
Tolerance preparátu byla i u těchto starších pacientek vynikající i za předpokladu, že bylo nutné, aby se dostavovaly k aplikaci léku 1x měsíčně. Psychologicky bylo zajímavé zjištění, že nemocné kladně hodnotily tento způsob léčby jako vyšší formu péče.
Vedlejší projevy léčby zahrnovaly 1x návaly horka, 3x mírné gastrointestinální obtíže, 1x vaginitidu, 2x arthralgie. Vedlejší reakce v místě aplikace léku nebyly pozorovány.
Léčebnou odpověď jsme zaznamenali 17x, z toho CR 5x, PR 1x, SD 11x.
CR jsme vyhodnotili u dvou pacientek s lokální recidivou, 2x u postižení kostí, 1x u pacientky s plicními metastázami. Průměrná doba přežití činí 26 měsíců. Z celého souboru žije dosud 7 pacientek, z toho 3 pacientky v kompletní remisi.

Závěrem lze říci, že jsme prokázali dobrou snášenlivost preparátu Faslodex s vlivem na zlepšení kvality života i u starší pacientek. Faslodex představuje novou léčebnou možnost pro starší ženy s pokročilým i metastatickým karcinomem prsu. Je účinný i u předléčených pacientek ve druhé či třetí linii hormonální léčby. Velkou výhodou je terapeutická jistota aplikační cesty a dlouhodobé léčebné odpovědi.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004