THIAZOLIDINDIONY A TYROZINKINÁZOVÉ INHIBITORY OVLIVŇUJÍ ÚROVEŇ EXPRESE ABC TRANSPORTÉRŮ MNOHOČETNÉ LÉKOVÉ REZISTENCE NA BUŇKÁCH KARCINOMU PLIC

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Ostatní

Téma: XXXII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: XXXII/133

Autoři: Mgr. Anna Konieczna, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.; Mgr. Věra Nováková, Ph.D.

Úvod:  

ABC transportní proteiny odpovědné za mnohočetnou lékovou rezistenci (MDR) intenzivně pumpují různá xenobiotika z buňky ven skrze buněčnou membránu a snižují tak účinek chemoterapie. Karcinom plic je vedoucí příčinou úmrtí mezi všemi typy nádorů v ČR a má rostoucí incidenci. Thiazolindiony jsou léky používané v léčbě diabetu mellitu II. typu patřící do rodiny agonistů PPAR-γ. Tyrozinkinázové inhibitory (TKI) jsou protinádorové malé molekuly interagující s různými typy tyrozinkináz.

Metody:

Autoři testovali, zda thiazolidindiony (ciglitazon, rosiglitazon a troglitazon) a TKI (imatinib, nilotinib a dasatinib) ovlivňují změnu exprese ABC transportérů u buněk adenokarcinomu plic. Byl studován účinek těchto léků na transkripci následujících ABC transportérů: multidrug resistance protein 1 (MDR1), multidrug resistance-associated protein 1 (MRP1) a breast cancer resistence protein (BCRP).

Výsledky:

Na buněčných liniích HL60, HL60-MDR1, HL60-MRP1 a PLB-BCRP bylo ověřeno pomocí cytotoxického testu, které látky jsou substráty ABC transportérů. Byl zmapován vliv zmíněných agonistů PPAR-y na expresi mRNA ABC transportérů na buněčných liniích A549 a HEK293 pomocí kvantitativní RT-PCR v reálném čase.

Závěr:

Bylo zjištěno, že všechny tři thiazolidindiony jsou substráty minimálně jednoho ze studovaných ABC transportérů. Rosiglitazon a troglitazon výrazně inhibují expresi mRNA transportéru MDR1. Všechny tři TKI jsou substráty MDR1 transportéru, snižují expresi jeho mRNA a rovněž snižují expresi proteinu MDR1 za tři dny po expozici. Nilotinib snižuje expresi MRP1 proteinu. Aktivace receptoru PPAR-γ koreluje s aktivací nádorového supresoru PTEN, který je zapojen do signální dráhy PI3K/Akt. TKI snižují expresi MDR1 a MRP1 na buňkách karcinomu plic A549 cestou inhibice dráhy PI3K/Akt. Modulace exprese proteinů mnohočetné lékové rezistence může pomoci optimalizovat účinek chemoterapie u primárně rezistentních nádorů.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016