Topografie negativních a pozitivních sentinelových uzlin v souboru 183 invazivních karcinomů

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Diagnostika a terapie karcinomu hrdla děložního a zhoubných nádorů ovarií. I.Blok: Diagnostika

Číslo abstraktu: 037

Autoři: doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; Doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc.; MUDr. Marek Pluta, Ph.D.; Hana Křížová; D. Schlegerová

Detekce sentinelových lymfatických uzlin (SLN) se stala standardem na pracovišti gynekologicko porodnické kliniky v léčbě karcinomů prsu a vulvy. U karcinomu děložního hrdla po pilotní studii v roce 1999 byla na pracovišti zahájena klinická studie řešící problematiku detekce sentinelových uzlin. Předložený soubor 183 žen je zatím o největší
soubor v literatuře. U prvních 100 žen byla použita k detekci Patentová modř (2ml Patent blau– ředěné 2 ml fyzilogického roztoku), v druhé části 83 žen u kterých bylo použito kombinace Patentové modři a radiokoloidu 99m Tc, (Sentiscint).
Výsledky - distribuce 462 SLN– 45,0% oblast zevní il. arterie a véna, 42,6% supraobturatorní oblast, 4,8% oblast bifurkace a zevní il. arterie vény, 4,6% praesakrální oblast a pouze v 3% v oblasti mediální části laterálních parametrií. Distribuce 44 pozitivních SLN – je podobná 38,6% oblast zevní il. arterie a véna, 45,5% supra-obturatorní oblast, 6,8% oblast bifurkace a zevní il. arterie vény, 4,5% praesakrální oblast a pouze v 4,5% v oblasti mediální části laterálních parametrií. V souboru byla pouze u jedné ženy zjištěna falešně negativní sentinelová uzlina (presakrální oblast). V našem souboru identifikace je statisticky významně lepší při užití kombinací obou metod (Tc + blue dye) SSDR = 93% versus 71% (CI 95% - 2,9 – 11,4, < 0,0001).
Vysoká detekce při kombinaci obou metod musí být ověřena v multicentické studii. Na pracovišti předkladatelů je dnes standardně využívána při konzervativní, fertilitu zachovávající operaci. Na kongresu bude prezentováno Pluta a kol. Spolehlivá detekce a peroperační biopsie umožňuje bezpečnější využití menší radikality u peroperačně zjištěné
negativity sentinelových uzlin a naopak při pozitivitě je indikována radikálnější operace případně ukončení operace s následnou chemoradioterapií.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2005